Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Beheersplan Onroerend Erfgoed Verloren Bos
2017 — 2017

Beheersplan Onroerend Erfgoed Verloren Bos

Opmaak van een beheersplan en waterkundige studie

Beheersplan

Voor het geheel van het beschermde landschap ‘Verloren Bos’, gelegen in de gemeente Lokeren, werd een beheerplan Onroerend Erfgoed opgesteld.  Gezien het park Verloren Bos een vrij achterstallig beheer kende en inrichtings- en beheermaatregelen noodzakelijk waren, werd door het stadsbestuur van Lokeren beslist om een beheersplan op te maken. Ook enkele aanpalende percelen van het gebied ‘De Buylaers’ werden mee opgenomen in het plangebied, omdat de samenhang en overgang tussen het park en deze percelen van belang is.

Het beheersplan wordt opgesteld conform de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van beheersplannen zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet.

Het beheersplan omvat de volgende elementen:

  • Identificatie en afbakening: Een identificatie van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap of van het opzichzelfstaande deel ervan waarvoor het beheersplan opgesteld wordt.
  • Historische nota: Een historische nota die een helder inzicht geeft in het ontstaan en de ontwikkeling van het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap.
  • Inventarisatie van de erfgoedelementen: Een inventarisatie van de erfgoedelementen binnen de afbakening.
  • Situering en beschrijving erfgoedwaarden: Een situering en beschrijving van de erfgoedwaarden en de juridische toestand van het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap.
  • Onderbouwde visie op beheer en beheerdoelstellingen: Een onderbouwde visie op het beheer van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap en de beheersdoelstellingen die daaruit voortvloeien.
  • Opsomming en verantwoording van de concrete richtlijnen, maatregelen en werkzaamheden nodig om de beheersdoelstellingen te bereiken: Een opsomming en verantwoording van de concrete richtlijnen, eenmalige en terugkerende maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn om die beheersdoelstellingen te bereiken.
  • Manier en tijdstip van opvolging/evaluatie beheersdoelstellingen: Voorstel van evaluatiemethodiek en tijdstippen van opvolging van de beheersdoelstellingen.
  • Bijlagen

Het beheersplan heeft als doel een visie te ontwikkelen op de toekomstige herwaardering en ontwikkeling van het erfgoed. Dit erfgoed omvat zowel bouwkundig, als landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Randvoorwaarden voor de opmaak van het beheersplan zijn de verschillende functies die in het gebied aanwezig zijn. Deze functies situeren zich zowel op het vlak van cultuurhistorie, archeologie, bouwkundig erfgoed, landschap, natuurbehoud als (zachte) recreatie.

Het beheersplan heeft een looptijd van 20 jaar.

Waterkundige studie

Omwille van verdrogingsproblematiek in het park, werd onderzocht welke maatregelen genomen dienen te worden voor een waterstandsverhoging in het park. Hiertoe werden verschillende scenario’s voor waterinlaar vanuit de Durme en algemene waterstandsverhoging onderzocht.

Beheersplan Onroerend Erfgoed Verloren Bos
Beheersplan Onroerend Erfgoed Verloren Bos
Beheersplan Onroerend Erfgoed Verloren Bos
Beheersplan Onroerend Erfgoed Verloren Bos
Klant
stad Lokeren
Team
Sweco + Bressers
Status
opdracht volbracht