Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Strategisch advies
Ruimtelijke data
Infrastructuurontwerp
Mobiliteitsplanning
Verkeerstechnisch onderzoek

Adviseur Mobiliteit Oosterweel
2018 — 2022

Adviseur Mobiliteit Oosterweel

Mobiliteitsondersteuning voor het complex interdisciplinair project Oosterweel waarbij zowel de verkeerstechnische aspecten op alle niveaus als de communicatie met een groot aandeel actoren centraal staat.

Lantis, het voormalige BAM, is verantwoordelijk voor het onderzoek en uitvoering van verschillende grote projecten binnen het Masterplan 2020 van de Stad Antwerpen. Dit plan heeft tot doel een duurzame oplossing te vinden voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. Belangrijke ingrepen zijn vernieuwen van sluizen, aanleg Oosterweelverbinding, doortrekking van openbaar voervoer naar de randgemeentes. TTS (Tractebel, TML, Sweco) ondersteunt Lantis in deze opdracht met betrekking tot het luik mobiliteit.

Sweco staat naast het uitvoeren van mobiliteitsstudies, communicatie, uitwerken van signalisaties en verkeersveiligheidsanalysen in voor de doorgedreven onderzoeken door middel van microsimulaties.

De vijf hoofdgebieden voor de microsimulaties hiervan zijn de noordelijke R1 van complex Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Noord, complex Groenendaallaan, complex Schijnpoort, de Oosterweelverbinding met de Oosterweelknoop en Linkeroever. In de analyse wordt een afweging gedaan voor zowel het openbaar vervoer, zachte weggebruikers en het privéverkeer. Specifieke aandacht gaat ook naar het vrachtverkeer omwille van de nabijheid van de haven.
Voor het snelwegverkeer wordt niet enkel doorstroming onderzocht maar ook een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse zodat varianten objectiever met elkaar kunnen vergeleken worden. Weefzone analyse behoort ook tot het takenpakket.

De uitdaging voor de verkeerssignalisatie bestaat erin naast de geldende regels ook een logisch overkoepelend verhaal te krijgen. Omwille van de complexe weefzones is signalisaties van uiterst belang. Naast de klassieke vaste en dynamische borden wordt ook gedacht aan muur begeleiding en eventueel dynamische rijstrooksignalisatie. In dit geheel wordt ook de signalisatie voor de verschillende havengebieden geïntegreerd.

Naast deze taken speelt TTS ook een belangrijke mobiliteit-rol in de Scrumsessies met de burgerbewegingen en de verschillende actoren. Deze werkoverlegmoment zijn noodzakelijk om vanuit de verschillende disciplines een draag vlak te genereren voor de voorgestelde scenario’s.

Naast de “harde” wetenschap is Sweco ook verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de verschillende onderzoeken. Hierbij worden alle communicatiekanalen gebruikt die mogelijk zijn om rapporten, overlegmomenten, knelpunten, stand van zaken in een overzichtelijk project te houden.

Voor communicatiedoeleinden wordt samengewerkt met externe visualisaties bureaus om 3D visualisaties op te maken. De input vanuit verschillende disciplines worden rechtstreeks gecombineerd. Enkele disciplines zijn: wegontwerp, voertuiggedrag en lichtenregelingen uit microsimulaties, de landschappelijke teams voor de omgeving, wegsignalisatie en VTTI.

TTS is ook verantwoordelijk voor een doorkijk naar het toekomstverbond waarbij de R2 verder wordt onderzocht met het oog op een extra ring rond Antwerpen doorheen het havengebied.

Adviseur Mobiliteit Oosterweel
Adviseur Mobiliteit Oosterweel
Adviseur Mobiliteit Oosterweel
Adviseur Mobiliteit Oosterweel
Klant
Lantis
Team
Sweco + Tractebel, TML
Status
in uitvoering