Onze projecten
Ecologie et aménagement paysager

WaterLandSchap
2019 — 2022

WaterLandSchap

Een programma om de problemen met water in landelijke gebieden op te lossen, in samenwerking met de gebruikers

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

De beoogde output van het programma is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Het programma wil daarbij rekening houden met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten. Hiervoor werken 14 lokale coalities in elk hun eigen projectgebied verschillende demonstratiemaatregelen uit. Het algemene doel van de studieopdracht is om de geleverde ecosysteemdiensten (ESD) door de verschillende maatregelen te kwantificeren en om de coalities te ondersteunen om deze te bereiken. Vervolgens wordt een kwantificatie-/waarderingsmethode beschreven voor elk van deze ESD. Deze ESD zullen ook op een grotere schaal bekeken worden in de ruimte (naar het ruimer gebied) en in de tijd (met oog voor het toekomstige klimaat). De studie zal ook praktische aanbevelingen en aandachtspunten omvatten.

Sweco staat in voor de aspecten biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit binnen de studie.

WaterLandSchap
Client
Vlaamse Landsmaatschappij
Équipe
Sweco +Bodemkundige Dienst van België, Sumaqua, Boerennatuur
Statut
in ontwerp