Onze projecten
Gestion de l’environnement et accompagnement des parties prenantes
Gestion de données spatiales
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Soutien aux autorités locales

Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
2018 — 2020

Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant

Opmaak van een toolkit kernversterking voor gemeenten & actieplannen voor 6 Vlaams- Brabantse woonkernen

De provincie Vlaams-Brabant stelde BUUR aan voor de opmaak van een toolkit kernversterking. Deze bevat een overzicht van bestaande instrumenten voor kernversterking; beschrijft welke instrumenten voor welke uitdaging inzetbaar zijn; bespreekt per instrument mogelijke valkuilen. Tegelijk werd een aanpak voor zes concrete woonkernen in vijf gemeenten, uitgewerkt. De betrokken gemeenten en het onderzoek van de kernen voedden continu de inhoud en structuur van de toolkit.

BUUR meent dat elk instrument -zij het juridisch zoals een RUP, of informeel zoals een beeldkwaliteitsplan- correct of fout kan worden gebruikt. We maakten daarom geen lijst met honderden instrumenten, maar vertrokken van de basisvragen. Welke rol moet een kern spelen in het ruimere geheel? Welke strategieën horen bij die rol? Welke instrumenten hebben we om die strategieën in praktijk te brengen? Pas dan komt een grondige uitleg over het instrument. De toolkit behandelt vooral deze, die zeer nuttig lijken voor kernversterking en nog weinig gekend blijken bij de gemeenten: stedenbouwkundige lasten, contouren-RUP’s voor sturing van woningtypologie, groenplannen, herverkaveling met planologische ruil, flexibele parkeernormen…

Voor zes kernen werd hun ‘rol’ beschreven vanuit de provinciale Focusnota Ruimte: wel of geen groeikern, en vanuit lokaal onderzoek. Per woonkern werkten we een structuurschets uit die aanduidt welke delen kern eerder onaangeroerd kunnen blijven, en waar versterking of tranformatie wenselijk is vanuit lokale groen- en waterstructuur, voorzieningen, zachte verbindingen,… Per kern werd een actieplan opgemaakt. Dit bevat telkens een reeks quick wins,. Dit beschrijft voor de strategische projectzones wat er inhoudelijk moet gebeuren en welke instrumenten hiervoor ingezet worden. Per kern werd ook een woonzoneringsplan uitgewerkt met vergunningsprincipes per zone.

Momenteel wordt het eindrapport geschreven en het finale deelmoment voorbereid.

Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
Client
provincie Vlaams-Brabant
Équipe
BUUR 
Statut
opdracht volbracht