Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales
Masterplan

Centrum Maldegem
2013 — 2015

Centrum Maldegem

Ruimtelijke toekomstvisie voor het centrum van Maldegem

De laatste jaren heeft zich in de gemeente Maldegem een grondige vernieuwing voltrokken, met waardevolle renovaties en nieuwbouwprojecten voor publieke functies en woningen, alsook ingrepen in het publiek domein zoals de herinrichting van verschillende centrumstraten. Toch ontbreekt het de kern vandaag de dag nog aan gezellige verblijfsplekjes en een leesbare centrumfiguur met sterke identiteit.

Het gemeentebestuur stelde BUUR aan om een ruimtelijke toekomstvisie voor het centrum op te maken. De ambitie daarbij is de samenhang en leesbaarheid van de kern te verhogen en in het dorpshart meer plekken met verblijfskwaliteit te creëren. Hiervoor werd voor de centrumzone een eenduidig beleid uitgewerkt op verschillende niveaus. Deze gelaagde, geïntegreerde aanpak vormt de basis van de voor het schetsen van een toekomstbeeld voor het ruimere gebied Maldegem-centrum, en behelst onder meer de verdichting van het woonweefsel, het stimuleren van horeca en handel, de uitwerking van een coherente beeldkwaliteit voor het publiek domein en een eenvormige aanpak van de mobiliteit.

Basisconcept voor de visie op deze omvattende centrumvernieuwing is het verknopen van twee van de belangrijkste structuren in het centrum van Maldegem. Enerzijds is er het dorpshart, gevormd door het Marktplein, de Markstraat en de zgn. Frankische driehoek rond de Sint-Barbarakerk, dat vanuit de historische lezing een bijzondere betekenis toegekend wordt. Anderzijds ligt Maldegem aan de groenstructuur van de Edevallei, die via het Sint-Annapark tot diep in het centrumweefsel doordringt. In de toekomstvisie wordt de Ede drager voor langzaam verkeer en linkt ze de belangrijkste publieke voorzieningen aan elkaar. Precies in het hart van het centrum verknopen deze versteende dorpsfiguur en de groene valleistructuur tot een hybride figuur. Door het openleggen van de Ede en de uitbouw van groene en halfverharde verblijfsoevers op de Markt, wordt de blauwgroene figuur doorgetrokken tot in het centrum, met als resultaat een fascinerende centrumplek waar natuurlijk karakter en stedelijke ambiance elkaar ontmoeten.

Aansluitend op de basisopdracht kreeg BUUR de opdracht een masterplan uit te tekenen voor het ‘Hof ter Ede’, een cruciaal bouwblok ten zuiden van de Markt. Het schoolcomplex Zusters Maricolen wordt georiënteerd op een nieuwe publieke parkruimte langs de Ede, terwijl het historisch waardevolle kloostergebouw aan de Markt ruimte biedt voor woonzorgfuncties. Verschillende typologieën worden ingezet voor kernversterkende woonverdichting.

Centrum Maldegem
Centrum Maldegem
Centrum Maldegem
Centrum Maldegem
Centrum Maldegem
Centrum Maldegem
Code
MAL
Client
Gemeentebestuur Maldegem
Équipe
BUUR
Statut
opdracht volbracht