Urban Design

2007 › 2009

Wolfput Oostakker

Masterplan voor een sociale woonwijk


Schéma directeur pour un quartier de logements sociaux


De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) wil een 330-tal woningen realiseren in Oostakker, een deelgemeente in het noorden van Gent. Het gebied is één van de laatste grote onbebouwde woongebieden van de stad (13,5 ha). Een inrichtingsplan en zoneringsplan moeten het stedenbouwkundig en juridische kader vormen voor deze ontwikkeling.

BUUR werkte voor de site een stedenbouwkundig frame uit dat vooral inzet op de publieke ruimte van de nieuwe woonontwikkeling. Het frame wordt gevormd door versterking van de bestaande landschappelijke elementen op het terrein, zoals bomenrijen, grachten en een waterpoel. Samen bepalen ze de ruggengraat van de wijk waarbinnen ook de waterdrainage en de ontsluiting wordt vormgegeven. Het project sluit via het frame tegelijk aan op een bovenlokale groene as en wordt deel van een lokaal netwerk van groene, publieke binnengebiedjes.

Vanwege de locatie van het terrein in waterrijk gebied met hoge landschappelijke kwaliteit, integreert het inrichtingsplan verschillende kleine landschappelijke elementen die de identiteit van de nieuwe wijk mee zullen bepalen en tegelijk de belangrijkste landschappelijke karakteristieken behouden. De ecologisch belangrijke waterpoel op de site wordt behouden en ingebed in een extensief beheerde groenruimte.

Een flexibele benadering van de architecturale en typologische invulling van de woonvelden garandeert de duurzaamheid van het voorgestelde stedenbouwkundig plan.

De realisatie van het stedenbouwkundig frame bepaalt in grote mate de kwaliteit van het project. Dit frame wordt dan ook vastgelegd in het zoneringsplan, terwijl de bebouwingsvelden flexibel kunnen worden ingevuld.

 

PROJECTCODE: WOL
LOCATIE: Oostakker
PERIODE: 2007 > 2009
OPDRACHTGEVER: AGI
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: laureaat competitie | opdracht volbracht

La ‘Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen’ (VMSW) souhaite réaliser environ 330 logements à Oostakker, une commune au nord de Gand avec laquelle elle a fusionnée. D’une superficie de 13,50 ha, la zone est un des derniers terrains non-bâtis de la ville. Un plan d’aménagement et un plan de zonage devront constituer le cadre juridique et urbanistique pour ce développement.

BUUR développe pour le site un cadre urbanistique qui mise principalement sur l’espace public du nouveau développement d’habitation. Le cadre est formé par un renforcement des éléments du paysage déjà existants sur le terrain, tels que les alignements d’arbres, les fossés et la mare. Tous ces éléments combinés déterminent l’épine dorsale du quartier dont le drainage d’eau et le désenclavement seront compris dans le développement. Ce cadre permettra au projet de se connecter à l’axe vert supralocal et de devenir partie intégrante d’un réseau local d’intérieurs d’ilôts verts et publics.

Comme la réalisation du cadre urbanistique détermine en large mesure la qualité du projet, le cadre sera fixé dans un plan de zonage, alors que les champs de bâti pourront être développés avec plus de flexibilité.

 

CODE DU PROJET: WOL
LOCALISATION: Oostakker
PERIODE: 2006 > 2007
MAÎTRE D’OUVRAGE: AGI
ÉQUIPE: BUUR
STATUT: lauréat competition | mission accomplie

3 images
Related.