Urban Design

2009 › 2009

Wijdbosch Geel

Stedenbouwkundige studie project Wijdbosch


In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen maakte BUUR een stedenbouwkundige studie voor het sociaal huisvestingsproject ‘Wijdbosch’ gelegen in het zuidoostelijk deel van het centrum van de stad Geel.

De studie heeft als doel een kader te schetsen en een aantal randvoorwaarden op te stellen voor de uitwerking van bouwvolumes en het publiek domein. De structuurschets situeert het projectgebied in de ruimere omgeving: Wijdbosch als nieuw groen hart voor de wijk. Via ontwerpend onderzoek werd de dichtheid van het studiegebied bepaald, typologieën onderzocht en de marges van het BPA afgetast. Het inrichtingsplan toont het referentieontwerp voor de site.

Het gezicht van Wijdbosch zal grotendeels worden bepaald door een centraal gelegen continue publieke ruimte. De watertoren speelt hier een belangrijke rol als herkenningspunt.

Het voorstel voor het projectgebied creëert een stedenbouwkundig frame dat structuur en identiteit verleent aan het bouwblok. Dit frame zal naast het openbaar groen ook andere stedenbouwkundige functies zoals ontsluiting, buurtparkeren en waterhuishouding opnemen. Het frame is opgebouwd uit een groene OW-as die het bouwblok opspant. Deze as vormt als het ware de hoofdnerf van de publieke ruimte waarop de verschillende paden als zijnerven aantakken. Twee dwarse hoofdverbindingen organiseren de ontsluiting van het gebied voor gemotoriseerd verkeer. Door de groene ruimte niet exclusief langs deze assen te leggen, maar juist te kiezen voor een centraal gelegen continue ruimte, voorziet het voorstel in recreatief bruikbaar groen op maat van de wijk. Het publieke frame schrijft zich in binnen het bestaande netwerk van paden en wegen. Dit zorgt voor een optimale ontsluiting en maakt aangename verbindingen tussen de omliggende groengebieden mogelijk. De woonvelden vormen het negatiefbeeld van het publieke frame. Zij kunnen integraal ontwikkeld worden.

 

PROJECTCODE: GSW
LOCATIE: Geel
PERIODE: 2009
OPDRACHTGEVER: VMSW
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

3 images
Related.