Urban Design

2008 › 2009

VRT/RTBF Site Brussel

Richtschema voor het hefboomgebied VRT/RTBF


Schéma directeur pour le zone levier VRT/RTBF


Masterplan for the strategic intervention area VRT/RTBF


BUUR en STRATEC werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesteld voor de opmaak van een Richtplan voor het hefboomgebied nr. 12 RTBF/VRT. Het studiegebied ligt tussen de Reyerslaan, de Leuvensesteenweg en de E40 en bestrijkt een oppervlakte van 175 ha. Het betreft een strategisch interventiegebied waar het Brussels Gewest middelen van alle gewestelijke beleidslijnen wil concentreren zodat een hefboom voor de grootstedelijke ontwikkeling van Brussel wordt gecreëerd. Het Richtplan bepaalt de strategische opties voor de ontwikkeling van het gebied. Dit plan is een instrument dat, zowel op korte als op middellange termijn, alle actoren die betrokken zijn bij de toekomst van de wijk rond één gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie verzamelt.

Via strategische interventies wordt gestreefd naar een gezond evenwicht voor de verschillende activiteiten binnen de wijk en naar een betere integratie in de Brusselse stedelijke context. Op die manier wordt de wijk uit haar isolement gehaald en krijgt ze een grotere zichtbaarheid en verbinding met haar onmiddellijke context.

De E40 wordt omgevormd tot een stedelijke boulevard. Zowel de kwaliteit van de wijken in de directe omgeving als de ervaring van het landschap bij het binnenrijden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden fundamenteel verbeterd, zonder dat de continuïteit voor het verkeer afneemt. Deze verbetering opent de deur voor de omvorming van de Kolonel Bourgstraat tot een duurzame woonwijk. De private groene terreinen van VRT en RTBF worden voor twee derde omgevormd tot een openbaar park. Deze groene ruimte vormt een krachtige katalysator voor de transformatie in de wijk, verbetert de levenskwaliteit van de hele buurt en valoriseert de omliggende eigendommen. Langs de Leuvensesteenweg wordt een geïntegreerde huisvestings- en handelstypologie uitgewerkt die de stedelijke breuk wegwerkt zodat deze as opnieuw een sterke identiteit krijgt en ze haar rol kan vervullen als centrum voor de wijk en als gewestelijke handelsas. De steenweg krijgt een nieuw profiel zodat het conflict tussen autoverkeer en busverkeer opgelost wordt.

De combinatie van deze vijf deelprojecten in één Richtschema creëert een strategisch stadsproject op grootstedelijke schaal. Het Richtschema vormde onder andere de basis voor de verdere ontwikkeling van de terreinen van de VRT en de RTBF, waarvoor recent twee ontwerpwedstrijden werden georganiseerd die respectievelijk gewonnen werden door een team rond Robbrecht & Daem Architecten en één rond MDW Architecture. Tegen 2020 zullen beide deelprojecten gerealiseerd zijn.

 

PROJECTCODE: VRT
LOCATIE: Brussel
PERIODE: 2008 > 2009
OPDRACHTGEVER: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PROJECTTEAM: TV BUUR-Stratec
STATUS: opdracht volbracht

BUUR a établi (en coopération avec STRATEC) un Schéma Directeur pour la zone levier n° 12 RTBF/VRT. La zone de projet se situe entre l’Avenue Reyers, la Chaussée de Louvain et la E40 et s’étend sur une superficie de 175 ha. Le Schéma Directeur définit les options stratégiques du développement de la zone et détermine les actions à entreprendre.

Au travers d’interventions stratégiques, le Schéma Directeur a pour objectif de trouver un juste équilibre entre les différentes activités du quartier et de mieux intégrer celles-ci au sein du contexte urbain bruxellois afin de sortir le quartier de son isolement et de lui procurer une meilleure visibilité et une meilleure connexion avec son contexte immédiat.

La E40 sera transformée en boulevard urbain. La qualité des quartiers situés dans son environnement

immédiat et l’expérience paysagère à l’entrée de la ville seront profondément améliorées, sans pour autant entraver la fluidité de la circulation. Cette amélioration permettra également une transformation graduelle de la Rue Colonel Bourg qui deviendra un quartier résidentiel durable où un programme urbain mixte de plus de 200.000m2 viendra remplacer les immeubles de bureaux actuellement désaffectés.

En outre, deux tiers des terrains verts privés appartenant à la VRT et à la RTBF seront transformés en un parc public de 6ha. Cet espace vert servira de catalyseur à la transformation du quartier, améliorera substantiellement le cadre de vie du quartier et valorisera les propriétés avoisinantes. Afin de garantir l’attractivité résidentielle du quartier pour les habitants tant actuels que futurs et afin de maintenir la présence des PME au sein de la Région, le Schéma Directeur propose également un modèle d’industries urbaines intégrées au tissu urbain, offrant un environnement approprié à la fois aux riverains et aux entreprises. Enfin, le Schéma Directeur prévoit l’établissement d’une typologie intégrée de logements et de commerces le long de la Chaussée de Louvain dans le but d’éliminer la rupture urbaine, ce qui permettra à cet axe de récupérer son identité forte et de jouer à nouveau son rôle de centre local et d’axe commercial régional.

 

CODE DU PROJET: VRT
LOCALISATION: Bruxelles
PERIODE: 2008 > 2009
MAÎTRE D’OUVRAGE: Région Bruxelles-Capitale
ÉQUIPE: AM BUUR-Stratec
STATUT: mission accomplie

BUUR (in cooperation with STRATEC) has been assigned by the Brussels-Capital Region to draw up a Masterplan for the Site of regional importance nr 12 RTBF/VRT. This area located between the ‘Reyerslaan’, the ‘Leuvensesteenweg’ and the E40 totalizes 175 ha. It concerns a strategic intervention area where the Brussels-Capital Region wants to concentrate the resources of all the regional strategies in order to create a lever for the metropolitan development of Brussels. The masterplan defines the strategic options for the development of the area. This plan is a tool that will be used to gather in the short and medium term all the players that are involved in the future of the neighbourhood around one common development vision.

To bring the neighbourhood out of its isolation, increase its visibility and improve the connections to its immediate surroundings, the masterplan foresees strategic interventions to achieve a twofold purpose: a better balance between the different activities of the neighbourhood and a better integration in the urban context of Brussels.

The E40 will be transformed into an urban boulevard. The quality of the neighbourhoods in the immediate surroundings as well as the landscape experience when driving into the Brussels-Capital Region will be substantially improved, without reducing the continuity of the traffic. This improvement opens horizons to convert the ‘Kolonel Bourgstraat’ into a sustainable residential area. Two third of the private green space owned by the VRT and RTBF will be transformed into a public park. This green spot will be the powerful force behind the transformation of the neighbourhood, will increase the quality of life in the entire district and valorize the adjacent properties. Along the ‘Leuvensesteenweg’, the masterplan foresees an integrated housing and commerce typology to eliminate the existing urban break and re-establish the strong identity of this axis so it can finally play its role as center and regional commercial axis. The street will get a new profile to solve the conflictual traffic situation between the cars on the one hand and the busses on the other hand.

 

PROJECT CODE: VRT
LOCATION: Brussels
PERIOD: 2008 > 2009
CLIENT: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
TEAM: TV BUUR-Stratec
STATUS: mission accomplished

5 images
Related.