Strategic Planning

2009 › 2010

Visie hoger bouwen Geel

Uitwerken van een ruimtelijke visie en stedenbouwkundig kader voor hoger bouwen in Geel


Élaboration d'une vision spatiale et un cadre de planification urbaine pour la construction des tours à Geel


BUUR werd door de stad Geel gevraagd om een visie te ontwikkelen voor de omgang met verdichting en hoger bouwen. Dit leidde tot een reeks strategieën die vooral willen helpen om de structuur van de Kempische stad te versterken, de leesbaarheid van het stadslandschap te vergroten en haar identiteit te beschermen.

Geel behoort tot de provincie Antwerpen en is met haar meer dan 35.000 inwoners en centrale ligging een belangrijke Kempense stad. Samen met Turnhout en Herentals vormt de stad de driehoek der Kempen. Bovendien scharnieren de Kempische as en het economisch netwerk Albertkanaal ter hoogte van Geel. Deze elementen oefenen samen met het landschap van de Kleine en Grote Nete een belangrijke impact uit op de identiteit en gewenste ruimtelijke structuur van Geel.

Waar vroeger de tendens was om zich al te zeer vast te houden aan het imago van Geel als groot dorp, bestaat sinds een aantal jaren de wil, moed en visie om de identiteit van Geel als stad te versterken. De uitdaging daarbij is echter de kenmerkende dorpse atmosfeer en gemoedelijkheid, die wonen en leven aangenaam maakt in Geel, niet te verloochenen. De opdracht voor de opmaak van een “Ruimtelijke Visie Hoger Bouwen stad Geel” kadert binnen deze visie voor een weloverwogen stedelijke dynamiek met respect voor de Geelse eigenheid.

De visie voor hoger bouwen zet in op de twee begrippen van het stadslandschap, namelijk de stad en het landschap. Hoger bouwen kan gebruikt worden om de identiteit en uitstraling van de stad te vergroten en een nieuwe stedelijke dynamiek te genereren. Maar tegelijkertijd laat hoger bouwen ook toe om het landschap en het beeldbepalend groene karakter van Geel te beschermen en maximaal te vrijwaren.

De visie van BUUR focust in eerste instantie op sterke structuren in Geel-Centrum, maar licht ook toe wat de inzet van hoger bouwen hier kan zijn en hoe hoger bouwen deze structuren kan versterken. Hoger bouwen vormt dus geen doel op zich maar is een middel om de leesbaarheid en identiteit van Geel kracht bij te zetten. De visie vormt een leidraad voor het beleid van de stad Geel om zelf gewenste stadsprojecten te initiëren en om externe projectaanvragen te kaderen binnen een groter geheel en zo beter advies te verlenen.

 

PROJECTCODE: VHG
LOCATIE: Geel
PERIODE: 2009 > 2010
OPDRACHTGEVER: Stad Geel
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

Geel est une commune dans la province d’Anvers qui compte plus de 35.000 habitants. Située au centre de la Campine, c’est une ville importante qui constitue avec Turnhout et Herentals le triangle des Campines. A part cela, Geel se trouve à la charnière entre l’axe campinois et le réseau économique du Canal Albert. L’ensemble de ces éléments, associé au paysage de la petite et de la grande Nete, ont un impact important sur l’identité et la structure spatiale telles que souhaitées pour la ville.

Ces dernières années, la tendance qui consistait à considérer Geel comme un grand village a été progressivement abandonnée pour être remplacée par la volonté de confirmer la commune dans son identité de ville. Parallèlement, cette vision tient à préserver l’atmosphère et la convivialité propres à un village, deux facteurs qui ont fait de Geel un endroit agréable à vivre et travailler. La mission qui consistait à établir une “Vision Spatiale Bâtiment Elevés Ville de Geel” cadre dans cette vision pour une dynamique urbaine bien réfléchie en phase avec les spécificités de Geel.

La vision pour les bâtiments élevés mise sur deux notions du paysage urbain, à savoir la ville et le paysage. En effet, la construction de tours pourrait d’une part contribuer à l’identité et le rayonnement de la ville et générer une nouvelle dynamique urbaine, et d’autre part être exploité pour préserver et renforcer le paysage et le caractère vert de Geel, deux éléments déterminants pour son image.

En réalisant sa vision pour la ville de Geel, BUUR a commencé par accentuer les structures fortes du centre-ville, pour détailler ensuite les avantages que la construction de tours pourrait avoir pour la ville et comment celles-ci pourraient renforcer les structures existantes. La construction en hauteur n’est donc pas en but en soi, mais un moyen pour renforcer la lisibilité et l’identité de Geel. La vision servira de ligne conductrice pour la politique urbaine de la ville; elle permettra à la commune d’initier elle-même des projets urbains et de cadrer des demandes de projets externes au sein d’un ensemble plus grand afin d’être en mesure de donner de conseils plus adéquats par rapport à celles-ci.

 

CODE DU PROJET: VHG
LOCALISATION: Geel
PERIODE: 2009 > 2010
MAÎTRE D’OUVRAGE: Ville de Geel
ÉQUIPE: BUUR
STATUT: mission accomplie

6 images
Related.