Urban Design - Strategic Planning

2011 »

Verwevingszone Genk

Opstellen van een ontwikkelingsmodel voor de verwevingszone inzake creatieve economie


In het kader van het raamcontract ontwerpend onderzoek ondersteunt BUUR de stad Genk bij stedenbouwkundig onderzoek, beleidsvoorbereiding en -ondersteuning, ruimtelijk projectmanagement, strategische planning en ontwerp van publieke ruimte. De opmaak van een ontwikkelingsconcept voor de Verwevingszone is een van de deelopdrachten binnen dit raamcontract.

Het projectgebied van de Verwevingszone is gelegen ten noorden van de stad Genk en sluit aan bij de C‐mine site. BUUR werd gevraagd een ontwikkelingsconcept voor het projectgebied op te maken dat inzake functionele ontwikkeling en ambitieniveau aansluiting kan vinden bij de ontwikkelingsvisie voor C-mine en dat er in slaagt een toonaangevende bedrijfsomgeving te creëren die inspirerend en efficiënt is voor een creatieve ondernemersgemeenschap.

In de eerste fase werkte BUUR een structuurschets uit waarin de opportuniteit wordt aangegrepen het projectgebied te integreren als schakel tussen de verschillende stedelijke en landschappelijke entiteiten in de omgeving: C-mine, de mijntuinwijk, de mijnterril en de logistieke zone. De site krijgt zo opnieuw identiteit als geheel.

Daarna werd een ontwikkelingsmodel opgesteld waarin de ruimtelijke randvoorwaarden worden scherp gesteld. Elementen met betrekking tot ontsluiting, parkeren, waterbeheer, bouwvormen en architecturale vereisten zullen onderwerp worden van een gemeenschappelijk afsprakenkader waarbinnen bedrijven zich zullen vestigen in de Verwevingszone.

Het kopgebouw van de verwevingszone is ondertussen gerealiseerd. Dit markante industriële gebouw huisvest de ontwerpstudio en atelierruimte van de stand- en decorbouwer Deusjevoo.

 

PROJECTCODE: GRC-VWZ
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2011
OPDRACHTGEVER: Stad Genk
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht | in uitvoering

4 images
Related.