Public Space

2015 »

Trax-park Roeselare

Ontwerp van de buitenruimte rond een voormalig spoordepot


Design of the outside space around a former railway depot


De aanleg van het TRAX-park is een pilootproject binnen een globaal stadsvernieuwingsproject voor de noordelijke stationsomgeving, dat een voormalig industriegebied naast de sporen inzet als verbindend landschap tussen het centrum en wijken achter de spoorwegbundel. Het lineair spoorpark is tevens onderdeel van een groencorridor die de stad met grote valleien en landschappen errond zal verbinden, conform het Groenplan Stad Roeselare dat ook door BUUR werd opgesteld.

Het TRAX-park vormt de buitenruimte van het TRAX-gebouw, een voormalig spoorwegdepot dat werd omgebouwd tot polyvalente en multifunctionele plek voor socio-culturele verenigingen. Het park betekent niet alleen een meerwaarde voor de programmatie in het gebouw, het biedt eveneens een structureel alternatief voor het tijdelijke pop-up-park aan het station. Het ontwerp stelt een harmonieus geheel voor van kleinere, geborgen plekken, een groene open zone die of als ligweide of als festivalweide kan gebruikt worden, een skatezone en spel- en belevingselementen. De aanleg versterkt de groenbeleving in de stationsomgeving en spreekt bewust meerdere doelgroepen aan, zoals kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Elkeen zal zich zijn eigen plekje kunnen toe-eigenen.

Het TRAX-park werd in 2015 uitgeroepen tot winnaar van de ‘Natuur in je buurt’ Prijs  van het Agentschap voor Natuur en Bos, dankzij de bijzondere landschappelijk verankering in de omgeving, de meerwaarde voor de buurt en het doorlopen participatietraject. De aan de erkenning verbonden subsidie laat toe het ambitieniveau voor de omgevingsaanleg nog meer te kunnen opkrikken, door het ontwikkelen van een interactief geluidenspel in het park waarmee je je eigen compositie aan de hand van natuurgeluiden kan maken.

 

PROJECTCODE: RTR
LOCATIE: Roeselare
PERIODE: 2015 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Roeselare
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Asset Engineers
STATUS: in ontwerpfase

The construction of the TRAX Park is a pilot project within a global city renewal project for the northern station area. This bigger project turns a former industrial site next to the railway into a connecting landscape between the city center and the neighborhoods behind the train tracks. The linear park is also part of a green corridor that will connect the city with the surrounding big valleys and landscapes, according to the Green Plan Roeselare that also was developed by BUUR.

The TRAX Park forms the outside space of the TRAX building, a former railway depot that was turned into a multi-functional center for socio-cultural organizations. The park is a clear added value for the program of the building, but also a structural alternative for the present pop-up park at the station. The design proposes a harmonious whole of smaller, hidden spots, a green and open zone that can be used as lawn for sunbathing or festivals, a skate zone and a various play and experience elements. The realization of the park enhances the natural experience in the station environment and deliberately attracts different user groups, like children, youngsters, adults and elderly. Each of them will be able to appropriate their own little spot.

The TRAX Park was declared in 2015 as winner of the ‘Natuur in je buurt’ Priz of the Agentschap voor Natuur en Bos. It was praised for its good integration in the landscape and built environment, added value for the neighborhood and the participation process. The subsidy that comes with the prize allows to increase the ambition level for the construction and add an interactive sound game in the park that will allow passers-by to create their own composition using nature sounds.

PROJECT CODE: RTR
LOCATION: Roeselare
PERIOD: 2015 >>
CLIENT: City of Roeselare
TEAM: BUUR with Asset Engineers
STATUS: in design phase

3 images
Related.