Strategic Planning

2013 › 2015

Toolkit woonparken Provincie Antwerpen

Toolkit rond woonparken gelegen in het bebouwd perifeer landschap


De provincie Antwerpen vroeg BUUR om een coherente visie en een toolkit te ontwikkelen voor de woonparken in ‘de Groene Zes’. Dit zijn zes gemeenten in het bebouwd perifeer landschap van Antwerpen: Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel.

De woonparken zijn unieke woongebieden, gelegen in een bosrijke omgeving tussen de hoogwaardige kernen van de Groene Zes. Ze zijn typerend voor het perifere landschap ten noorden van Antwerpen. Bezorgdheden ten aanzien van de woonomstandigheden (te grote en dure woongelegenheden op grote afstand van de kernen), duurzaamheid en de toenemende fragmentatie van de open ruimte stellen de toekomst van deze gebieden echter in vraag. De visie die de basis vormt voor de toolkit voor de woonparken is gebaseerd op twee grote basisprincipes. Het eerste is een versterking van de kernen, omdat die de preferentiële omgeving zijn voor het opvangen van een bijkomende woonvraag. Het tweede principe is een versterking van de natuurlijke structuur waarbij getracht wordt het bestaande groen te consolideren en (boven)lokale ecologische verbindingen te versterken en/of herstellen.

Vandaag worden alle woonparken gevat door dezelfde gewestplanvoorschriften (behoudens vigerend BPA of RUP), wat de groeiende isotropie mee verklaart. Vanuit bovenstaande visie is het echter aangewezen om de ontwikkelingsperspectieven voor de woonparken te differentiëren. Daarom werd een categorisering uitgewerkt die de woonparken opdeelt in functie van de context van het woonpark, de actuele verschijningsvorm en het ruimtelijk potentieel. Dit leidt tot 4 nieuwe categorieën gaande van woonparken die in aanmerking komen voor een selectieve verdichting tot woonparken die weinig aangesneden werden en waarvan de ontwikkeling tot een geconsolideerd woonpark niet (meer) aangewezen is.

Vanuit die visie werd een beleidskader uitgewerkt, opgebouwd rond een aantal doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren werd ook een toolkit ontwikkeld met concrete strategieën en instrumenten.

 

PROJECTCODE: ATW
LOCATIE: Provincie Antwerpen
PERIODE: 2013 > 2015
OPDRACHTGEVER: Provincie Antwerpen
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

6 images
Related.