Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2009 »

Stationsomgeving-Centrum Denderleeuw

Masterplan met inbegrip van beeldkwaliteitsplan, RUP en projectmanagement


Plan directeur y compris plan de qualité visuelle, RUP et gestion de projet


Denderleeuw vormt een dichtbebouwde schil langsheen de Dendervallei met aantrekkelijke landschappelijke troeven. De gemeente wordt echter in een wurggreep genomen door infrastructuren die de hare niet zijn. De grootschalige spoorweginfrastructuur en de verschillende spoorlijnen doorsnijden het weefsel en de verkeersdruk ten gevolge van pendel- en sluipverkeer zorgt voor zware overlast.

De gemeente Denderleeuw organiseerde via de procedure van de Open Oproep een wedstrijd voor de opmaak van een masterplan voor de bipool centrum-stationsomgeving waarbij BUUR als laureaat werd uitgeroepen.

Het voorstel van BUUR wil de kenmerkende structuur van de twee polen – het spoorlandschap van de stationsomgeving en de historische radiaalstructuur van de dorpskern – verweven tot een lokaal netwerk voor geheel Denderleeuw. Dit netwerk verbindt alle voorzieningen en betekenisvolle plekken van Denderleeuw met elkaar en verleent de gemeente een vernieuwde identiteit en leesbaarheid. Het verblijfskarakter en uitstraling van zowel het stationsplein als de dorpskern wordt hierbij versterkt. Het netwerk zet verder in op vlotte verbindingen voor openbaar vervoer en veilige en aangename wegen voor zacht verkeer. De stationsomgeving wordt uitgebouwd als een multimodaal knooppunt. De spoorbundel en pendelparking worden gekaderd in een groen spoorlandschap waarbij de watertoren als baken fungeert. Het oplichten van de historische radiaalwegen met het centrum als convergentiepunt brengt een evidente structuur terug in het beeld van Denderleeuw en kondigt de dorpskern aan.

Naast dit netwerk wordt een nieuw tracé voor het bovenlokaal verkeer voorgesteld. Dit tracé ontsluit de pendelparking aan de Kouterbaan en zorgt zo voor een vlotte verkeersafwikkeling van de stationsomgeving. Het wordt functioneel en ruimtelijk van het netwerk gescheiden zodat overlast op het lokaal niveau sterk wordt ingeperkt.

 

PROJECTCODE: DEN
LOCATIE: Denderleeuw
PERIODE: 2009 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Denderleeuw
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: laureaat competitie (open oproep) | in ontwerpfase

Denderleeuw forme une enveloppe à forte densité de construction le long de la vallée de la Dendre, avec des atouts paysagers séduisants. La commune est cependant prise en étau entre des infrastructures qui ne lui appartiennent pas. L’infrastructure routière à grande échelle et les différentes voies de chemin de fer traversent le tissu, et la pression engendrée par le trafic aussi bien des navetteurs que de transit représente une surcharge considérable.

Via la procédure d’Appel public, la commune de Denderleeuw a organisé un concours en vue de l’établissement d’un plan directeur pour le bi-pôle centre-quartier de la gare. BUUR en a été proclamé lauréat.

La proposition de BUUR vise à transformer la structure remarquable des deux pôles – le paysage ferroviaire des abords de la gare et la structure radiale historique du cœur du village – en un réseau local pour l’ensemble de Denderleeuw. Ce réseau relie tous les équipements et les endroits chargés d’histoire de Denderleeuw et donne à la commune une identité et une lisibilité renouvelées. Le caractère résidentiel et le rayonnement de la place de la gare autant que du cœur du village en sortent renforcés. Le réseau met en place des liaisons rapides pour les transports en commun ainsi que des voies sûres et agréables pour le trafic léger. Les abords de la gare sont aménagés en nœud multimodal. Le faisceau des voies et le parking navetteurs sont cadrés dans un paysage ferroviaire vert, où le château d’eau peut servir de repère. La mise en lumière des voies radiales historiques avec le centre comme point de convergence restructure de manière évidente l’image de Denderleeuw et annonce le cœur de la ville.

A côté de ce réseau, on propose un nouveau tracé pour le trafic extra-local. Le tracé ouvre le parking navetteurs à la Kouterbaan et favorise un écoulement rapide du trafic aux abords de la gare. Il est fonctionnellement et spatialement séparé du réseau de manière à limiter fortement la surcharge au niveau local.

 

CODE DU PROJET: DEN
LOCALISATION: Denderleeuw
PERIODE: 2009 >>
MAÎTRE D’OUVRAGE: Municipalité de Denderleeuw
ÉQUIPE: BUUR
STATUT: lauréat competition | en phase d’élaboration

7 images
Related.