Urban Design - Public Space

2012 »

Site Verbeemen Mechelen

Masterplan voor een stedelijke gebiedsontwikkeling


Masterplan developpement de quartier urbain


De site Verbeemen is een brownfield van ca 2,5 ha, gelegen in de Mechelse wijk Nekkerspoel aan de noordoostelijke rand van de binnenstad. BUUR werd door de ontwikkelaar en de stad aangesteld voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de herontwikkeling van deze site.

In het verleden werden op het terrein tapkranen geproduceerd, sindsdien is het verlaten. Doordat de industriële activiteiten de bodem van de site sterk hebben verontreinigd, dient deze te worden gesaneerd. Een herontwikkeling van het gebied kan niet enkel een 70-tal nieuwe woongelegenheden opleveren, de stad ziet ook haar kans om op deze plek een park te realiseren om de dichtbebouwde wijk Nekkerspoel meer ademruimte te bieden. Gezien de ligging nabij de binnenstad, goed ontsloten met hoogwaardig openbaar vervoer en te midden van een woonbuurt, leent het terrein zich uitstekend voor de realisatie van een woonprogramma met stedelijke, compacte en duurzame woonvormen. De spoorweg Antwerpen-Mechelen, die langsheen de site loopt, zorgt voor specifieke condities waarvoor het masterplan een antwoord moet geven. Geluidsstudies wezen uit dat de inplanting van een gebouw langsheen de spoorwegberm voor zowel de site als de directe omgeving een belangrijke verbetering van het geluidsniveau oplevert. Dankzij een slimme opbouw en een doordachte inrichting van de binnenruimte, ontstaan in het gebouw hoogwaardige woningen gericht op het nieuwe park. Complementair aan de gestapelde woningen in het bermgebouw, wordt de achterzijde van de bestaande rijwoningen afgewerkt met nieuwe grondgebonden woningen.

Het centraal gelegen park wordt opgevat als een volwaardige publieke ruimte, die open staat voor alle buurtbewoners. Het park verschaft toegang tot alle nieuwe woningen, zodat de sociale controle gegarandeerd is. Tegelijk krijgt de nieuwe woonwijk zo een centrale ontmoetingsruimte als collectieve groene woonkamer.

Op basis van het masterplan werd een architectuurwedstrijd georganiseerd die mee door BUUR werd begeleid. Inmiddels zijn ontwerpbureaus aangesteld voor het bermgebouw en de rijwoningen, realisatie van het project volgt in de komende jaren.

 

PROJECTCODE: MSV
LOCATIE: Mechelen
PERIODE: 2015 >>
OPDRACHTGEVER: Santerra NV
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

Le site est un brownfield de ca 2,5 ha, situé dans le quartier Nekkerspoel à Malines, dans le nord-est de la ville. BUUR a été mandaté par le développeur pour la réalisation d’un schéma directeur pour le rédéveloppement du site.

Par le passé, des entreprises de robinetterie étaient présentes sur le site. Il est resté inoccupé depuis. Les activités industrielles ont eu un impact assez lourd sur les terres : celles-ci doivent dès lors être assainies. Le redéveloppement du site vise à la réalisation d’environ ~70 nouveaux logements. La ville y voit également une opportunité pour la réalisation d’un parc qui apportera un espace de respiration dans la trame urbaine existante. Au vu de la proximité au centre-ville, sa bonne desserte par le réseau de transport en commun et son implantation à proximité d’un quartier d’habitation, le terrain se prête très bien à la réalisation d’un programme de logement ayant des typologies urbaines, compactes et durables. La ligne de chemin de fer reliant Anvers à Malines longe le terrain. Elle impose des conditions particulières, qui doivent être prises en compte par le masterplan. Des études de bruit ont démontré que l’implantation de bâtiments le long de la ligne de chemin de fer induit une nette amélioration du niveau de bruit sur tout le site et ses environs immédiats. Grâce à une conception bien pensée et une orientation adéquate des espaces intérieurs il est possible de concevoir des logements de grande qualité, orientés vers le parc.

L’espace public du parc, au centre est aménagé en tant qu’espace public de qualité, accessible aux riverains. Le parc donne l’accès à tous les nouveaux logements, notamment afin d’assurer un bon contrôle social dans la zone. Le quartier bénéficie ainsi d’un grand espace de convivialité qui joue le rôle d’un pièce supplémentaire pour les habitants.

 

CODE DU PROJET: MSV
LOCALISATION: Malines
PERIODE: 2015 >>
MAÎTRE D’OUVRAGE: Santerra NV
ÉQUIPE: BUUR
STATUT: en phase d’élaboration

8 images
Related.