Public Space

2009 »

Schanslaan Borsbeek

Herinrichting publiek domein in het dorpscentrum


Door de toenemende verkeerdruk in het centrum van Borsbeek komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in gevaar. Daarom heeft de gemeente BUUR gevraagd een masterplan op te maken voor de straten in de dorpskern waaronder ook de structurerende dorpsboulevard Schanslaan. Voor deze opdracht werd een tijdelijke vereniging opgericht waarbij BUUR instaat voor het ontwerp en ARA de opmaak van de uitvoeringsplannen en de opvolging der werken op zich neemt.

Het ontwerp richt zich op een kwaliteitsvolle inrichting van de wegen, met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers, maar het masterplan ‘publiek domein kerngebied Borsbeek’ beoogt meer dan alleen de herinrichting van de openbare ruimte. Het heeft als ambitie om meer ruimtelijke samenhang te herschapen, overgangen binnen de bestaande ordening van straten en pleinen te scheppen en programma’s en functies beter bereikbaar te maken. Ook de verschillende bewegingsstromen van voetgangers, fietsers, auto’s en bussen worden aangepakt en in goede banen geleid.

Door het groeperen van ruimtelijke en functionele karakteristieken ontstaan twee ruimtelijke systemen: enerzijds een uitgestrekt woongebied rondom het centraal gelegen Gemeentepark Borsbeek (=ParkKwartier), anderzijds een kleinschalig historische dorpsweefsel in de directe omgeving van de Sint- Jacobskerk (=KerkDorp). De Robianostraat ritst beide delen toe tot een hechte, gemeenschappelijke én leefbare dorpskern. Beide systemen vullen elkaar aan: het ene markeert Borsbeek als woonplaats binnen de ruime Antwerpse agglomeratie, het andere handhaaft het dorp als een historische, landelijke kern.

De verkeersanalyse en het circulatieplan voor het kerngebied werden opgemaakt in het voorjaar 2011. De voorontwerpplannen zijn afgewerkt in het najaar van 2011. In 2012 start de opmaak van de uitvoeringsplannen en de communicatie met de omwonenden.

 

PROJECTCODE: BOR
LOCATIE: Borsbeek
PERIODE: 2009 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Borsbeek
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. ARA Atelier Ruimtelijk Advies
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.