Public Space - Strategic Planning

2012 › 2016

RUP Zandbergen Kontich

Masterplan en RUP voor de site Beerschot


Het geheel van groene spoorbedding, Zandbergen en hockey- en tennisinfrastructuur biedt een hoogwaardige clustering van sport- en recreatievoorzieningen in Kontich.

Het gemeentebestuur wenst met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan verschillende ruimtelijke vraagstukken binnen het gebied op te lossen. Vooreerst is de realisatie van een fietspad langs de oude spoorwegbedding een doelstelling van het gemeentelijk structuurplan. Zodoende wordt het reeds bestaande regionaal fietsnetwerk uitgebreid. Planologisch wordt het RUP opgemaakt om Zandbergen als speelbos te kunnen openstellen. Tevens wenst de aanwezige hockeyclub Beerschot uit te breiden. Beide intenties zijn niet mogelijk binnen de huidige bestemmingen van het gewestplan. Het RUP geeft ook de gelegenheid om de bouwmogelijkheden langs de Groeningenlei te definiëren.

Het masterplan zoekt een oplossing voor de bovengenoemde vraagstellingen: als eerste wordt het herwaarderen van de oude spoorwegbedding tussen de Groeningenlei en Zandbergen vooropgesteld, als groene verbinding tussen het centrum van Kontich en het natuurgebied. Ook de uitbreiding van de sportinfrastructuur tot aan de oude spoorwegbedding, inclusief verbetering van de bereikbaarheid en uitbreiding van de parkeerinfrastructuur, wordt voorzien. De bestaande (woon)randen worden kwalitatief afgewerkt.

Het plan voorziet een krachtige landschappelijke inrichting met lineaire structuur van de spoorwegbedding, de groenmassa van Zandbergen, de rasterstructuur van de sportinfrastructuur, de bebouwing langs de Groeningenlei en de groene buffer langs de E19. Binnen de landschapsstructuur wordt voldoende ruimte voorzien voor waterberging. Een centrale “spine” (ruggengraat) structureert en bedient de sportinfrastructuur, en vormt de nieuwe hoofdtoegang voor alle modi.

 

PROJECTCODE: KGB
LOCATIE: Kontich
PERIODE: 2012 > 2016
OPDRACHTGEVER: Immo Konitch B NV – Gemeente Kontich
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

3 images
Related.