Strategic Planning

2013 »

Ruimtelijk beleid Rotselaar

Verordening meergezinswoningen en appartementen


Rotselaar is vandaag de dag een aantrekkelijke groene en landelijke gemeente. De steenwegen worden echter in toenemende mate beeldbepalend, de publieke ruimte is steeds meer autogericht en de relatie met het landschap vertroebelt. Daarenboven verliezen de dorpskernen hun attractiviteit door de ongebreidelde groei van appartementen, en de teloorgang van handel en diensten.

BUUR werd geselecteerd om een globale visie voor Rotselaar op te maken, die de ambities in zich draagt een hefboom te vormen voor kernversterking en Rotselaar een sterke identiteit en herkenbaarheid te verlenen. In de visie vormt het groen hart de gemeenschappelijke identiteit die de verschillende woonkernen linkt, alsook het kwalitatief groen kader dat de stedelijke functies in Rotselaar met elkaar verbindt. Met een ring rond deze groenstructuur wordt een nieuwe heldere hoofdontsluiting voor de wijken bekomen. De inrichting ervan is niet alleen performant, maar verhoogt bovenal ook de beleving van de gemeente, door zichten naar het landschap open te houden en de passage door de kernen fijngevoeliger vorm te geven. Vervolgens waait er in de woonlobben een nieuwe wind, door zich ruimtelijk te richten op het centrale groene hart, het knippen van doorgaand verkeer, en het inrichten van kwalitatieve open ruimte die de samenhorigheid in de wijken versterkt. Voor de deelkernen werd een strategie uitgewerkt om tot levendige centrumruimtes te komen, waar nieuwe woonontwikkelingen kansen krijgen, kwalitatieve publieke verblijfsruimtes de norm worden, en het handelsapparaat opnieuw floreert.

De visie die door BUUR uitgewerkt werd, vindt niet alleen haar weerslag in een verhoogde ambitie bij het gemeentelijk bestuur, maar vormt daarnaast ook de basis waarop de verordening voor meergezinswoningen gestoeld is. Op die manier kunnen ook nieuwe woonprojecten werken aan de verwezenlijking van de identiteit die Rotselaar wil uitdragen: een omgeving waar het aangenaam samenwonen is in levendige wijken en kernen, en het groen hart als groenelement in het Hageland opnieuw de beeldbepalende maatstaf is.

 

PROJECTCODE: RRM
LOCATIE: Rotselaar
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Rotselaar
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.