Urban Design

2012 › 2013

Reyerspark Brussel

Ontwerpend onderzoek voor het regionaal park Reyers


Design study for the regional Reyers park


Drie jaar na de opmaak van het richtschema voor het hefboomgebied RTBF-VRT, bevestigden in 2013 de publieke mediabedrijven VRT en RTBF om zich te blijven vestigen op de huidige site en deze volledig te transformeren tot een nieuw levendig stadsdeel  met gemengde functies en een groot park van gewestelijke omvang. Het oude infrastructuurcomplex wordt daarbij volledig afgebroken en vervangen door voor VRT en RTBF apart functionerende gebouwen, waarrond zich dan een echte mediapool met andere media-gerelateerde bedrijven kan ontwikkelen. In opdracht van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling en in nauwe samenwerking met de Brusselse bouwmeester, de  Vlaamse bouwmeester, RTBF en VRT, heeft BUUR op basis van ontwerpend onderzoek een nieuw kader met een niveau van ambities en doelstellingen, op gebied van stedelijke inrichting, beleid en planning.

In eerste instantie werd de ambitie voor de realisatie van een nieuw gewestelijk park vastgelegd, dat de site openstelt naar alle kanten en door de afmetingen en de connectiviteit een betekenis krijgt op schaal van de stad. Net zoals het geval bij andere stadsparken, wordt de bijzondere topografie van het terrein ingezet als generator van identiteit, maar ook als manier om compacte gebouwen te definiëren waarin verschillende gelijkwaardige toegangsniveaus op elkaar kunnen gestapeld worden. Randen worden optimaal afgewerkt en verdicht, waardoor de figuur van het open plan van het park versterk wordt.  Een infrastructuursysteem van wegen activeert het ganse park en maakt de ontwikkeling van nieuwe wooneenheden en verschillende stedelijke programma’s mogelijk.

De meerwaarde van te ontwikkelen regionaal park Reyers wordt consequent doorvertaald in verschillende thema’s: de clustering van media-activiteiten, de aanwezigheid van media als stedelijke actor midden in stad,  het benutten van energie en water in het parksysteem en het huisvesten van een groot aantal woningen en de wijkvoorzieningen.

 

PROJECTCODE: VRT-MED
LOCATIE: Brussel
PERIODE: 2012 > 2013
OPDRACHTGEVER: Agentschap Territoriale Ontwikkeling
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

Three years after the drafting of the master plan for the RTBF-VRT area of regional interest, in 2013 the public media companies VRT and RTBF confirmed they were going to remain on the present site and completely transform this into a lively new neighbourhood with mixed functions and a large regional park. The old infrastructure complex is also being completely demolished and replaced by separately functioning buildings for VRT and RTBF, around which a real media pool can develop with other media-related companies. Commissioned by the Agency for Territorial Development and in close cooperation with the Brussels Master architect, the Flemish Master architect, RTBF and VRT, and based on a design study, BUUR has designed a new framework with a level of ambitions and objectives, in the field of urban design, policy and planning.

In the first instance the ambition to complete a new regional park was established, that opens the site on all sides and due to the dimensions and connectivity becomes significant at city level. As is the case with other urban parks, the special topography of the site was used to generate its identity, but also as a way to define compact buildings in which different equivalent access levels can be stacked on top of one another. Edges are finished and sealed to the optimum, to reinforce the image of the open plan of the park. An infrastructure system of roads activates the whole park and makes the development of new residential units and different urban programs possible.

The added value of the Reyers regional park is consistently translated in the different themes: the clustering of media activities, the presence of media as an urban actor in the city centre, the utilisation of energy and water in the park system and the accommodation of a large number of dwellings and district facilities.

 

PROJECT CODE: VRT-MED
LOCATION: Brussels
PERIOD: 2012 > 2013
CLIENT: Territorial development agency
TEAM: BUUR
STATUS: mission accomplished

7 images
Related.