Strategic Planning

2013 › 2015

Rasterstad Genk

Naar een visie voor de Rasterstad Genk


Framework contract design research, towards a vision for the grid city of Genk


De stad Genk staat vandaag voor een heroriëntatie van de aanwezige economische activiteiten en heeft nood aan nieuwe stedelijke dynamieken. De ruimtelijke vertaling hiervan is nog onvoorspelbaar, maar des te belangrijker is het een duidelijk kader te bepalen waarbinnen deze dynamieken in de toekomst kunnen plaatsvinden. BUUR kreeg de opdracht om een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de stad. Opgebouwd uit verschillende logica’s en sterk bepaald door haar industriële geschiedenis vormt Genk momenteel een onsamenhangende geheel van wijken, plekken, infrastructuren en landschapsrelicten. Onder de noemer ‘Naar een visie voor de Rasterstad Genk’ zocht BUUR naar een nieuwe lezing van de stad om te ontdekken welke structuren, gebieden en knooppunten dienen te worden versterkt en/of herontwikkeld om Genk een nieuw, sterk kader te bieden voor de stedelijke ontwikkelingen die in de komende jaren en decennia zullen plaatsvinden.

Als alternatief voor het huidige stedelijke amalgaam wordt het concept van het glasraam geïntroduceerd: talrijke elementen met hun eigen kleur en karakter, die door een straffe structuur, het loden frame, worden samengebracht in een leesbare, krachtige figuur. Andersheid wordt daarbij getolereerd en zo mogelijk versterkt, zolang de gemeenschappelijke structuur de verschillende onderdelen samenbrengt rond een gedeeld verhaal. In de zoektocht naar die structuur vertrok BUUR van een open blik op de stad, waar stad en landschap met elkaar verweven zijn. Er werden strategieën geformuleerd voor het landschap, het weefsel en de netwerken in de stad:

De grootschalige open ruimte gebieden in Genk vormen een groot potentieel om het groene netwerk binnen de stad te versterken. BUUR definieerde enkele ruimtelijke strategieën die deze gebieden in zo’n netwerk opnemen, maar ook toestaan het te verweven met de grote, perifere groene gebieden en met het stadsweefsel zelf.

Het stadsweefsel van Genk kan worden beschreven als een archipel van kleine gebiedjes met hun eigen identiteit. Voor die gebiedjes werden verschillende ruimtelijke strategieën ontwikkeld om deze wijken te clusteren tot een groter geheel met een sterkere identiteit, zonder de kwaliteit van de individuele elementen te verliezen.

Genk kan gelezen worden als de superpositie van drie verschillende wegennetwerken waarvan elk de drager is van specifieke programma’s: het laddernetwerk van regionale wegen, het radiocentrisch netwerk van stedelijke wegen en de verschillende wijkwegen met hun specifieke raster- of stempelstructuur. In de visie worden ruimtelijke strategieën samengebracht die het bestaande netwerk versterken, differentiëren en ruimte scheppen voor nieuwe mobiliteit.

Vanuit deze drie invalshoeken ontstaat een nieuwe kaart van Genk, die identiteiten, structuren, samenhang en verschillen duidelijk maakt. Die kaart vormt een leidraad voor toekomstige projecten, maakt duidelijk waar potenties liggen of interventies nodig zijn. Zo wordt een stedenbouwkundig verhaal geschreven dat het stedelijk beleid mee vormgeeft en elk toekomstig project een plek en betekenis geeft.

 

PROJECTCODE: CRS
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2013 > 2015
OPDRACHTGEVER: Stad Genk
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

The city of Genk faces today a reorientation of its economic activities creating new urban dynamics. It is difficult to predict how this evolution will be translated in terms of urban space. So it has become even more important to define a clear framework in which these dynamic forces can take place. Within this context, BUUR has been asked to provide a spatial vision on the city of Genk. Majorly determined by its industrial history, the city displays multiple logics and has become over time an inconsistent archipelago. As an alternative, BUUR introduces the concept of a stained glass window, in which otherness is tolerated and reinforced; the leaden frame, having its own structure and experience, brings all the parts together around a shared story. To reach this goal, BUUR starts from a fresh perspective on the city, in which city and landscape are closely interconnected.

The extensive open space areas in the inner-city present huge potential to reinforce the city’s green grid. BUUR defines several spatial strategies allowing integrating these areas into the network, as well as interconnecting them with the larger peripheral green spaces and the urban tissue itself.

The urban tissue of Genk can be described as an archipelago of small areas with their own identities. BUUR defines spatial strategies to cluster these neighbourhoods into a larger entity with a stronger identity, but without giving up the quality of the individual parts.

Genk can be read as a superposition of three different road networks supporting each a specific programme: the ladder network of regional roads, the radio-centric network of urban roads and the different neighbourhood roads with their specific grid or stamp structure. The vision bundles spatial strategies that reinforce and differentiate the existing network, and creates space for new forms of mobility.

 

PROJECT CODE: CRS
LOCATION: Genk
PERIOD: 2013 > 2015
CLIENT: City of Genk
TEAM: BUUR
STATUS: mission accomplished

7 images
Related.