Urban Design - Strategic Planning

2004 › 2007

Prestibel-Regatta Antwerpen

Opmaak van masterplan en BPA voor stadsuitbreiding Antwerpen Linkeroever


De Prestibelsite op Antwerpen Linkeroever is een onbebouwd terrein van 39 ha op de Antwerpse Linker­oever dat geprangd ligt tussen belangrijke weginfrastructuren en het natuurschoon van het Galgenweel, een recreatief gebruikte waterplas aan de Schelde. Voor dit terrein werden vanaf begin jaren ‘90 reeds verschillende plannen opgemaakt. Ondanks een gewestplanwijziging in 1999, die de site inkleurde als gebied voor stedelijke ontwikkeling, bleef het planproces haperen.

Sinds BUUR door ontwikkelaar Vooruitzicht werd aangesteld om een stadsontwerp en een BPA voor de site op te maken en tegelijk het planproces te begeleiden, zit er vaart in de planvorming. Het Antwerpse schepencollege stelde een gemeentelijk projectleider aan. Op basis van het ontwerpend onderzoek van BUUR groeide consensus tussen stad en ontwikkelaar. Het college keurde in juni 2005 het stadsontwerp goed.

De opdrachtgever wil op de Prestibelsite een gemengde stedelijke ontwikkeling realiseren met de nadruk op kwalitatief wonen. Bovendien moet het project aansluiten op de specifieke context van Linkeroever en bijdragen tot de sociale en functionele diversificatie van dit stadsdeel. Het stadsontwerp voorziet 280.000 m² geconcentreerd gebouwd programma (400 gezinswoningen en 1.100 appartementen), 40.000 m² kantoren, handel, diensten, sport en recreatie. Langs de oevers van het Galgenweel wordt een extensief park van 13 ha voorzien als onderdeel van een grootschalig open landschap.

Op basis van het stadsontwerp maakte BUUR, in nauw overleg met de stad Antwerpen en de ontwikkelaar, een BPA op dat tegelijk de nodige flexibiliteit biedt en de stedenbouwkundige kwaliteiten van het plan vastlegt. De eerste fase van het plan wordt momenteel gerealiseerd, het nieuwe stadsdeel op de Prestibelsite kreeg daarbij de naam ‘Regatta’.

 

PROJECTCODE: PLV
LOCATIE: Antwerpen
PERIODE: 2004 > 2007
OPDRACHTGEVER: Vooruitzicht NV
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht | in uitvoering

6 images
Related.