Urban Design - Strategic Planning

2012 › 2013

Pietelbeek Hasselt

Masterplan voor een stedelijk verwevingsgebied


De opdracht voor de uitwerking van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het stedelijk verwevingsgebied Pietelbeek, kaderde binnen het raamcontract van de tijdelijke vereniging BUUR -Arcadis Belgium voor de begeleiding van het ruimtelijke beleid voor de stad Hasselt in de periode 2012-2016.

Pietelbeek is met zijn 194 hectare het laatste grote stadsuitbreidingsgebied van Hasselt gelegen tussen het Albertkanaal en de E313. In de ruimtelijke ontwikkelingsvisie worden de krijtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van Pietelbeek uitgezet. Deze zullen als basis fungeren voor het RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt‐Genk, dat op dat moment in opmaak was.

Het was de expliciete wens van de stad Hasselt om Pietelbeek uit te werken als een stedelijk verwevingsgebied worden waar landbouw, recreatie, wonen, bedrijvigheid en natuur op een vernieuwende manier met elkaar verweven worden.

Pietelbeek is strategisch gelegen langs de grote ring van Hasselt en verbindt in oost‐westrichting de binnenstad met het open agrarische landschap rond Diepenbeek, en in noordzuidrichting de Demervallei met de Mombeekvallei. Door Pietelbeek te ontwikkelen, kunnen er potenties ontstaan om de tangentiële stedelijke structuren rond de binnenstad van Hasselt te versterken, en zodoende de radiaalconcentrische structuren (steenwegen, grote en kleine ring) te ontlasten. Tegelijk moet Pietelbeek zijn ecologische en landschappelijke corridorfunctie blijven invullen. Om deze schijnbare tegenstelling tussen verdichting en openheid op te lossen, werd een zoneringsplan uitgewerkt waarin belangrijke open ruimte corridors gevrijwaard worden. Deze corridors worden opgehangen aan de drie beken die doorheen het gebied lopen. De tussenliggende gebieden worden ingevuld als bebouwingsvelden. Een lokaal verkeersnetwerk dat prioriteit verleent aan openbaar vervoer en zacht verkeer, wordt in het gebied geïntroduceerd. De knooppunten in dit netwerk worden gereserveerd voor de uitbouw van lokale voorzieningen.

Binnen de woonvelden worden verschillende wijken uitgewerkt. Hierbij wordt geëxperimenteerd met nieuwe verwevingsvormen en woontypologieën, en wordt een gediversifieerd productielandschap voorzien. De belangrijkste principes van het masterplan werkten door in het RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt‐Genk: een gedeelte van het landbouwgebied werd omgezet naar zone voor recreatie en bedrijvenzone, conform de bepalingen van het masterplan. De geplande woonontwikkelingen werden echter niet juridisch verankerd in het RUP en doorgeschoven naar een volgende planfase.

 

PROJECTCODE: HRC-PIE
LOCATIE: Pietelbeek
PERIODE: 2012 > 2013
OPDRACHTGEVER: Stad Hasselt
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

6 images
Related.