Mobility

2010 »

Neptunus Veurne-Koksijde

Studie in functie van het Neptunusplan, tramlijnverlenging Koksijde - Veurne


Etude en fonction du Plan Neptunus, prologation du tracé de tramway Coxyde - Furnes


Neptunus is de strategische lange termijn visie van De Lijn die de organisatie en alle toekomstplannen voor bus- en tramlijnen omvat in de Provincie West-Vlaanderen. Met een nieuwe, hoogwaardige ov-verbinding wenst De Lijn de ontsluiting van het netwerk aan de westkust via het openbaar vervoersnetwerk in het binnenland te optimaliseren. Concreet betekent dit tegen 2017 een operationele kusttramlijn vanaf de Koninklijke Baan in Koksijde tot het openbaar vervoersknooppunt station Veurne.

Het uitgesproken agrarische landschap van Veurne en omstreken, met kenmerkende grote open ruimtes, kanaal, militaire luchthaven en waardevolle natuurgebieden maken van de tracékeuze een complex afwegingsproces. De dialoog tussen de infrastructuur en het landschap, het samenspel met de overige infrastructuur en de interactie met het verstedelijkte weefsel van de kust, zullen in grote mate de kwaliteit van deze verbrede lijn in het landschap bepalen. In tegenstelling tot het huidig tracé van de kusttram parallel aan de kust, zal de kusttram zich diagonaal op de kustlijn en aldus dwars door het vlakke polderlandschap moeten begeven. Deze nieuwe context, waarbij de kusttram van de geürbaniseerde kuststrook voor een deel door de polder naar Veurne zal sporen, vormt een bijzondere ruimtelijke uitdaging en biedt een unieke kans voor een geïntegreerde visie en een geïntegreerd tramproject aan de Westkust.

Naast de toeristisch-economische meerwaarde voor het hinterland zal de tramlijnverlenging ook ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren en een katalysatoreffect hebben op en rond nieuwe tramhaltes. Op bepaalde plaatsen wordt dit genererend vermogen van de tramlijn aangewend om nieuwe projecten te definiëren of om bestaande projecten te voeden met nieuwe inzichten (bijvoorbeeld projecten rond de stationsomgeving van Veurne). Bijzondere plekken in het verstedelijkte of onbebouwde landschap zoals kruispunten, bruggen of viaducten krijgen bijzondere aandacht. Hier kan een belangrijke architecturale meerwaarde gecreëerd worden.

 

PROJECTCODE: NEP
LOCATIE: Koksijde – Veurne
PERIODE: 2010 >>
OPDRACHTGEVER: VVM De Lijn
PROJECTTEAM: BUUR i.o.v. Arcadis Belgium
STATUS: in ontwerpfase

‘Neptunus’, la vision stratégique à long terme élaborée par De Lijn, détermine l’organisation future et les projets d’avenir pour les lignes de bus et de tramways desservant la Flandre occidentale. En mettant en service une nouvelle liaison, De Lijn souhaite optimiser le désenclavement du réseau des transports en commun de la côte occidentale en le reliant au réseau des transports en commun de l’arrière-pays. Concrètement, cela signifie que d’ici 2017, une ligne de tram sera opérationnelle connectant la Koninklijke Baan de Coxyde au nœud des transports en commun de la gare de Furnes.

Le caractère manifestement rural du paysage furnois constitué de vastes espaces ouverts, de réserves naturelles de haute valeur biologique et d’un aéroport militaire, rend le choix des tracés particulièrement complexe. Le dialogue entre l’infrastructure et le paysage, la conjonction avec les autres éléments de l’infrastructure et l’interaction avec le tissu urbanisé du littoral, détermineront en grande partie la qualité de cette ligne qui sera étendue jusqu’à l’hinterland. Contrairement au tracé actuel du tram du littoral qui court parallèlement à la ligne côtière, la nouveau tracé sera aménagé en diagonale par rapport à la côte et traversera donc le paysage plat des polders. Ce nouveau contexte dans lequel le tram passera de la ligne côtière urbanisée de Coxyde au paysage rural de Furnes en traversant les polders, constitue un défi spatial particulier et offre une opportunité unique pour réaliser une vision et un projet de tram intégrés au sein de la côte occidentale.

L’extension de la ligne de tram va non seulement apporter une valeur ajoutée au développement touristique et économique de l’arrière-pays, mais va également favoriser les développements spatiaux et urbanistiques et aura un effet catalyseur sur les nouveaux arrêts de tram et leurs alentours immédiats. A certains endroits, le potentiel généré par la nouvelle ligne de tram sera exploité pour définir de nouveaux projets ou porter un nouveau regard sur des projets déjà existants (tels que les projets relatifs aux alentours de la gare de Furnes). Une attention particulière sera apportée à l’aménagement de certains endroits bien déterminés au sein du paysage urbanisé et non-bâti tels que les carrefours, les ponts ou les viaducs, ce qui permettra la création d’une importante valeur ajoutée architecturale.

 

CODE DU PROJET: NEP
LOCALISATION: Koksijde – Veurne
PERIODE: 2010 >>
MAÎTRE D’OUVRAGE: VVM De Lijn
ÉQUIPE: BUUR avec Arcadis Belgium
STATUT: en phase d’élaboration

3 images
Related.