Urban Design

2013 › 2013

Minderbroedersite Genk

Reorganisatie en ruimtelijke herwaardering van de Minderbroedersite


BUUR ontwikkelde op vraag van stad Genk in het kader van de raamovereenkomst Rasterstad een stedenbouwkundige visie voor de reorganisatie en ruimtelijke herwaardering van de Minderbroedersite.

Het masterplan zet in op een globale en toekomstgerichte visie, die het mogelijk moet maken om de verschillende functies op de site te bundelen: de socio-culturele bestemming in het klooster, de uitbreiding van de kinderopvang en een nieuwe locatie voor de pedagogische comfortzones (Huizen van het Kind) moeten op coherente wijze een plaats krijgen.

De studie geeft een duidelijk antwoord om de verdere ontwikkeling van dit gebied op een samenhangende manier vorm te geven. Waar mogelijk worden synergiën en medegebruik van verschillende functies gestimuleerd. De visie stelt een functionele clustering voor met een concreet voorstel voor maximale bebouwbaarheid. Het is een voorstel voor de ruimtelijke herwaardering van deze buurt met aandacht voor (gebruik van) publieke ruimte, doorwaadbaarheid, landschappelijke inrichting en beeldkwaliteit. Er worden suggesties gedaan over de concrete ontwikkeling en samenwerking tussen de diverse partijen: fasering, haalbaarheid, investeringen en samenwerkingsverbanden.

Een landschappelijke randparking, een centrale ruggengraat waaraan alle publieke functies opgehangen zijn, een verkeersvrij groen hart en een set van gebouwenclusters vormen de ruimtelijke concepten voor het inrichtingsplan. Er wordt maximaal ingezet op verblijfskwaliteit en belevingswaarde. De drie functionele clusters van bebouwing spelen in op de publieke ruimte waaraan ze gelegen zijn. Binnen elk van deze clusters wordt in functie van het verhogen van de sociale veiligheid en de stedelijke mix, bekeken hoe telkens behalve publieksfuncties, ook woningen kunnen worden geïntegreerd. De westzijde geeft een nieuw gezicht aan de site en sluit aan bij de commerciële functies op de Hoevenzavellaan.

 

PROJECTCODE: MBS
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2013
OPDRACHTGEVER: Stad Genk
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

5 images
Related.