Public Space - Mobility

2007 › 2010

Middenring Brussel

Opmaak van een ruimtelijk en verkeerskundig streefbeeld voor een stedelijke ringweg


Redaction d'un schéma directeur pour un boulevard urbain


De opdracht behelst de realisatie van een streefbeeld voor de middenring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De herinrichting van deze as is een belangrijke uitdaging voor het gewest vanwege zijn strategische ligging en belangrijke rol. Het streefbeeld geeft een algemene visie, niet alleen over het mobiliteitsvraagstuk, maar ook over de  inrichting en leefbaarheid van het gebied. Niet enkel mobiliteit en ontwikkelingspotenties in Brussel, maar ook bekommernissen van inwoners over de degradatie van hun leefomgeving en onveiligheid voor fietsers en voetgangers vormen een belangrijk aandachtspunt.

Daarnaast is er een merkbare tendens van niet-residentiele, grootstedelijke ontwikkelingen langs de boulevards: vele kantoren en nog meer onderwijsinstellingen (scholen en universiteiten) vestigen er zich. Onder invloed van de Gebieden van Gewestelijk Belang (GGB) Josaphat en Schaarbeek-Vorming alsook de hefboomgebieden VRT/RTBF en Delta, kan men nieuwe strategische ontwikkelingen (en dus ook extra verkeer) verwachten.

Het streefbeeld exploiteert de potentie van deze nieuwe stedelijke centraliteiten langsheen de tweede ring en stelt de nodige maatregelen voor een goede bereikbaarheid als basis voor hun ontwikkeling, die bovendien overeenstemt met een aangename leefomgeving en bovenal duurzaam is. De visie baseert zich op een interdisciplinaire lezing en de gemaakte keuzes oefenen een positieve invloed uit op de kwaliteit van alle vervoersmodi (privé, openbaar vervoer en zacht verkeer), op de algemene ontwikkelingsmogelijkheden en in het bijzonder op de kwaliteit van het openbaar domein van de Middenring. Bijgevolg geeft deze visie een nieuwe identiteit aan dit deel van de stad die bijdraagt tot de landschappelijke en economische transformatie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

 

PROJECTCODE: MCB
LOCATIE: Brussel
PERIODE: 2007 > 2010
OPDRACHTGEVER: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PROJECTTEAM: TV BUUR-Stratec
STATUS: opdracht volbracht

La mission consiste en la réalisation d’un Plan Directeur de la moyenne ceinture de la Région de Bruxelles-Capitale. Le réaménagement de cet axe constitue un enjeu majeur pour la Région en raison de sa localisation stratégique et de son rôle fondamental. Le Plan Directeur apporte une vision globale, intégrant non seulement la question de la mobilité et du transport, mais aussi celles de l’aménagement du territoire et la qualité du cadre de vie.

L’objectif majeur du Plan Directeur est de concevoir une « vision » de l’aménagement du territoire et de la mobilité qui intègre les nouvelles opportunités de développement sur Bruxelles ainsi que les préoccupations des habitants. En effet, la dégradation du cadre de vie est importante: pollution, bruit, impact visuel négatif, remplacement d’alignement d’arbres par des bandes de circulation, chaos urbanistique et insécurité pour les piétons et cyclistes. En parallèle, on observe une tendance claire de développement de fonctions urbaines fortes non résidentielles le long des boulevards : nombreux bureaux et très nombreux centres d’enseignement (écoles et universités). La proximité des Zones d’Intérêt Régional (ZIR) Josaphat et Schaerbeek-Formation ainsi que des zones-levier RTBF/VRT et Delta permet de supposer que de nouveaux développements stratégiques (et générateurs de trafic) sont à prévoir.

La vision proposée met en valeur le potentiel des nouvelles centralités urbaines de la deuxième couronne et propose les mesures nécessaires afin de baser leur développement sur une accessibilité fort, compatible avec le confort des riverains et, surtout, durable. La vision se base sur une lecture interdisciplinaire et implique des choix qui ont un impact aussi bien sur la qualité des modes de transports (privés, publics et ‘doux’), sur les options d’aménagement de la deuxième couronne en général, et sur la qualité de l’espace public de la Moyenne Ceinture en particulier. Cette vision propose donc une nouvelle identité à cette partie de la ville qui participe aussi à la transformation du paysage urbain et économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

 

CODE DU PROJET: MCB
LOCALISATION: Bruxelles
PERIODE: 2007 > 2010
MAÎTRE D’OUVRAGE: Region de Bruxelles-Capitale
ÉQUIPE: AM BUUR-Stratec
STATUT: mission accomplie

4 images
Related.