Urban Design

2004 › 2007

Masterplan Geel-West

Opmaak van een masterplan voor de verdichting en de uitbreiding van het stadscentrum


De stad Geel beschikt momenteel over een overaanbod aan ruimte binnen de ringweg, die een aantal kilometers van het centrum verwijderd ligt. Door de recente sterke groei van de stad, raakt deze ruimte echter langzaam ingepalmd met nieuwbouwprojecten. Om hier een kwalitatieve toekomstige ruimtelijke ontwikkeling te garanderen, werd BUUR gevraagd om voor de westelijke zone (270 ha) tussen stadscentrum en ring een plan op te maken. Door toekomstige ontwikkelingen hier te concentreren, kunnen de landschappelijk belangrijke gebieden ten noorden en ten zuiden van de kern gespaard blijven.

Het projectgebied van Geel-West kent vandaag een perifeer, soms zelfs landelijk karakter. Het stadsontwerp gaat op zoek naar een structuur en een identiteit voor dit enorme gebied. Vooral de vraag hoe een kleinstedelijke kern als Geel kan groeien zonder deze landschappelijke eigenheid op te geven, intrigeert.

Voor het nieuwe stadsdeel wordt een ‘bereikbaarheidsas’ geïntroduceerd als groene ruggengraat: een centrale, radiale laan die meteen ook de nieuwe toegang tot het stadscentrum vormt. De aansluiting op de ring krijgt een stedelijk karakter. De scholencampus groeit uit tot een krachtig eindpunt van deze as. De historische structuur van radiale en landbouwwegen vormt de basis om nieuwe woonwijken te definiëren, die elk een eigen identiteit krijgen door een variatie in de groene en publieke ruimte. Door behoedzaam met verdichting om te springen ontstaat een spel van rustige en levendige plekken. In het centrum wordt de bestaande parkeervlakte opgewaardeerd tot een representatief plein met  duidelijke randen. De verdichting van het centrum moet de nu monofunctionele dienstenzone transformeren tot een gemengd stedelijk gebied.

De opdracht werd uitgebreid met een onderzoek naar de bouwreserve in het centrum van Geel en de toekomstige ontwikkeling van het hele stadscentrum. De Vlaamse Regering heeft in 2007 subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds toegekend aan dit project, dat de naam Gheelodroom gekregen heeft.

 

PROJECTCODE: MGW
LOCATIE: Geel
PERIODE: 2004 > 2007
OPDRACHTGEVER: Stad Geel
PROJECTTEAM: BUUR (Ontwerpteam Johan Van Reeth)
STATUS: laureaat competitie | opdracht volbracht

2 images
Related.