Urban Design - Strategic Planning

2008 »

LO2020 Groot-Sledderlo Genk

Masterplan met inbegrip van participatietraject en RUP voor een stedelijke en landschappelijke gebiedsontwikkeling


Masterplan et procesus de participation et redaction PPAS


Masterplan including participation and legal plan for the development of an urban territory


Groot-Sledderlo is een stadsdeel van Genk bestaande uit oude landbouwgehuchten rond een planmatig ontwikkelde sociale woonwijk, Nieuw-Sledderlo, die nooit voltooid werd. Om dit deel van de stad een nieuwe toekomst te bieden, organiseerde de stad Genk een Open Oproep voor de opmaak van het masterplan LO2020. De TV BUUR – BUREAU BAS SMETS werd als laureaat van de wedstrijd uitgeroepen. Ons voorstel schoof een radicaal nieuw concept naar voor waarbij een sterke verweving tussen landschappelijke en stedelijke ontwikkeling vooropstaat.

Het omringende dichte landschap van dennenbomen en het onvolledige verkeersnetwerk geven Groot-Sledderlo een sterk geïsoleerd karakter. Dit wordt versterkt door het hardnekkig stigma van de wijk ten gevolge van de hoge concentratie aan sociale woningen en het groot aantal bewoners van Turkse herkomst. Met het masterplan LO2020 wordt het isolement doorbroken, krijgt de landschappelijke kwaliteit een centrale rol in de woonwijk en komen er nieuwe, gemengde woonontwikkelingen die de kritische massa van het stadsdeel verhogen en een bredere sociale mix aantrekken. Nieuwe voorzieningen, een grondige aanpak van de publieke ruimte, de omvorming van het centrale dennenbos tot parkbos,… geven Sledderlo een tweede jeugd en een nieuwe toekomst.

De bestaande doodlopende straten worden aaneengesloten tot een volwaardig netwerk. Een wijklus verbindt de huidige en toekomstige wijken met elkaar. Het Hei- en Meibos, omsloten door deze lus, wordt uitgebouwd tot een centrale ontmoetingsplek waarbij het authentiek karakter van het bos hersteld wordt. De combinatie van het centraal bospark en de wijklus verleent Groot-Sledderlo leesbaarheid en gemeenschappelijke identiteit. Ecologische corridors verbinden het bospark met de Caetsbeekvallei. De woonwijken langs de wijklus schrijven zich in binnen de landschapsstructuur en spelen optimaal in op wonen in een groene omgeving. De nieuwe woonontwikkelingen vergroten de kritische massa en bieden samen met het opwaarderen van het woningbestand in Nieuw-Sledderlo en de kernversterking van Oud-Sledderlo kansen voor een betere sociale mix en handelsapparaat.

Het participatietraject is een belangrijk aspect binnen het masterplan LO2020. Een doordacht proces ondersteunt de implementatie van het masterplan. BUUR is ook verantwoordelijk voor het opmaken van het RUP dat de krachtlijnen van het masterplan vertaalt naar een juridisch kader voor de gebiedsontwikkeling. Daarnaast stonden we mee in voor de begeleiding van de PPS-procedure voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe woonlobben.

Inmiddels is er op het terrein al veel veranderd. In de woonwijk Nieuw-Sledderlo is met het Groen Hart een nieuwe, centrale ontmoetingsruimte ontstaan. Er zijn nieuwe woongebouwen gerealiseerd en een nieuw jeugdcentrum. Ook de wijklus die Nieuw-Sledderlo verbindt met de nieuwe woonwijken, is voltooid en wacht nu op de bouw van de eerste woningen.

 

PROJECTCODE: SLE
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2008 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Genk
PROJECTTEAM: TV BUUR-Bureau Bas Smets
STATUS: laureaat competitie | in ontwerpfase

Groot-Sledderlo est une zone urbaine non-achevée, composée de deux vieux hameaux agricoles, nommés Oud-Sledderlo et Terboekt, et d’un quartier de logements sociaux relativement récent appelé Nieuw-Sledderlo, dont le développement a été planifié de manière rigoureux. Bordé d’un paysage très dense planté de pins et mal désenclavé à cause d’un réseau de voiries incomplet, le quartier est très isolé. Cet isolement est encore renforcé par le stigmate dont le quartier est victime. En effet, celui-ci est fortement marqué par la concentration élevée de logements sociaux et le grand nombre d’habitants d’origine turque.
A travers la procédure de la compétition Open Oproep, la ville de Genk a initié l’établissement du schéma directeur LO2020. Celui-ci ambitionne la création d’un cadre permettant le redéveloppement de Groot-Sledderlo. L’association momentanée BUUR – BUREAU BAS SMETS est sorti lauréat du concours. Le projet propose un tout nouveau concept dans lequel le maillage entre le développement paysager et urbain sera privilégié.

Les différentes impasses existantes seront reliées entre elles afin de constituer un réseau à part entière. Une boucle au niveau du quartier va connecter les quartiers existants et futurs. La ‘Hei- en Meibos’, une forêt de pins encerclée par la boucle, sera aménagée comme un lieu de rencontre central, permettant ainsi à la forêt de renouer avec son authenticité. Le parc forestier central combiné à la boucle renforcera la lisibilité et l’identité commune de Groot-Sledderlo. Des corridors écologiques relieront le parc forestier et la vallée du Caetsbeek. Les quartiers résidentiels bordant la boucle s’intégreront dans la structure paysagère. Ainsi, le projet misera maximalement sur la fonction résidentielle au milieu d’un cadre de verdure. De nouveaux développements de logements augmenteront la masse critique; associés à la valorisation de la réserve de logements de Nieuw-Sledderlo et au renforcement du noyau de Oud-Sledderlo, ces nouveaux développements offriront des opportunités pour la création d’un meilleur mix social et un meilleur appareil commercial.

Le trajet de participation prendra une place prépondérante au sein du Schéma directeur LO2020, dont la réalisation sera fondée sur un processus bien réfléchi. BUUR sera également responsable de l’établissement du Plan Particulier au Sol lequel traduira les lignes directrices du schéma directeur en un cadre juridique pour le développement de la zone.

 

CODE DU PROJET: SLE
LOCALISATION: Genk
PERIODE: 2008 >>
MAÎTRE D’OUVRAGE: Ville de Genk
ÉQUIPE: AM BUUR-Bureau Bas Smets
STATUT: lauréat competition | en phase d’élaboration

‘Groot-Sledderlo’ is an unfinished city neighbourhood consisting of two old agricultural hamlets ‘Oud-Sledderlo’ and ‘Terboekt’, and a social residential area ‘Nieuw-Sledderlo’ that has been developed according to a plan. The adjacent dense landscape of firs and the unachieved road network have intensified the isolated character of this part of the town. This isolation is even increased by the bad reputation of the neigbourhood caused by a high concentration of social housing and the big number of residents of Turkish origin.

The city of Genk organized a competition through the procedure of an ‘Open Oproep’ to elaborate the masterplan LO2020. This masterplan aims the creation of a context allowing ‘Groot-Sledderlo’ to be further developed into a new entity. The temporary association BUUR – BUREAU BAS SMETS won the first prize of the competition. Their price winning concept is based on a complete new vision, emphasizing the very strong meshing of landscape and urban development.
The existing dead end streets will be connected in order to become a network in the reals sense of the word. A neighbourhood loop will connect the existing and future neighbourhoods. The ‘Hei- en Meibos’ wood, enclosed by this loop, will be converted into a meeting place where the wood will be re-established in its authenticity. The combination of this central wood park and the neighbourhood loop will enhance the readability and the common identity of ‘Groot-Sledderlo’. Green corridors will connect the wood park to the valley of the ‘Caetsbeek’. The residential area along the neighbourhood loop will be integrated into the landscape structure and will maximize as much as possible the residential function within a green environment. The new housing developments will increase the critical mass. In combination with the valorization of the housing in ‘Nieuw-Sledderlo’ and the reinforcement of the center of ‘Oud-Sledderlo’, these new developments will provide all the ingredients for a better social mix and better commercial infrastructure.

The participation process is one of the major aspects of the masterplan LO2020. A well-considered process will support the implementation of the masterplan. BUUR has also been charged with the drawing up of the Spatial Execution Plan that will translate the guidelines of the masterplan into a legal frame for the development of the whole area.

 

PROJECT CODE: SLE
LOCATION: Genk
PERIOD: 2008 >>
CLIENT: City of Genk
TEAM: TV BUUR-Bureau Bas Smets
STATUS: winner competition | in design phase

8 images
Related.