Strategic Planning

2013 › 2013

Leuven Klimaatneutraal 2030

Ondersteuning van het project Leuven Klimaatneutraal 2030


Support of project Leuven Climate Neutral 2030


Als één van de stichtende leden van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 heeft BUUR zich geëngageerd om de klimaatwerf “autoluwe binnenstad” op te starten. De ambitie is om de Leuvense binnenstad versneld autoluw te maken, in functie van een verbeterde leefkwaliteit, multimodale bereikbaarheid en gezondheid.

BUUR verzamelde tientallen deskundigen (vanuit kennisbedrijven, middenveldorganisaties en besturen) in een “platform autoluwe binnenstad”: een open organisatie die de rol van inspirator, bruggenbouwer en gangmaker zal opnemen. Het platform kon het stadsbestuur overtuigen om een samenwerking op te zetten, met de bedoeling om de evolutie naar een autoluwe binnenstad vanuit de “tussenruimte” tussen overheden, burgers, bedrijven en organisaties op gang te trekken.

Op korte termijn worden zoveel mogelijk “quick wins” gerealiseerd door de invoering van een ambitieus circulatieplan dat de ruimte voor wegverkeer reduceert ten voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dit wordt gekoppeld aan een breed programma dat het draagvlak en de effectiviteit tracht te optimaliseren via een vijftal sporen:
– Participatie van de burgers en andere stakeholders in de voorbereiding van het project, zodat een gedeeld eigenaarschap ontstaat;
– Sensibilisering van een gewijzigd verplaatsingsgedrag, door brede communicatie en promotie van de alternatieven
– Monitoring en evaluatie van de bereikte resultaten, organisatie van debat en kritische feedback
– Snelle “pop up” herinrichting van het openbaar domein voor een verbeterde verblijfskwaliteit, ondersteund door een cultureel programma en evenementen.

De verkeerscirculatie en de herinrichting van straten en pleinen is voorzien voor de zomer van 2016. Na de invoering van het korte termijn programma zal een lange termijn strategie worden uitgewerkt, met het oog op een verdere afbouw van het wegverkeer.

PROJECTCODE: LKN
LOCATIE: Brussels Leuven
PERIODE: 2013
OPDRACHTGEVER: Stad Leuven
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

The City of Leuven is aiming to become climate neutral, by 2030.  Climate neutral means a zero net carbon footprint – in other words the balance of carbon produced versus carbon sequestered.

In practice there are three particular areas that Leuven is focusing on.  Firstly mobility, then buildings and gardens and finally consumption of materials.  A large part of this story is about creating more attractive local areas where people feel happier, less likely to travel and a greater interest in caring for each other.  It is about doing more with less.

As BUUR is based in Leuven and has worked extensively in local mobility and public space, we were asked to develop a number of spatial ideas for a low carbon future in the city that represented some of those ideas discussed.  This involved creating a series of visions or scenarios where we pictured possible modes of transport, possible uses of public space, possible living conditions and so on.
While many of the ideas are fanciful and impractical, they offer a new way of viewing and experiencing the city.  Through this process, the city can reevaluate some of their public spaces and modes of transport while giving the public a sense of what a climate neutral city may mean to them.

PROJECT CODE: LKN
LOCATION: Leuven
PERIOD: 2013
CLIENT: City of Leuven
PROJECT TEAM: BUUR
STATUS: Assignment completed

9 images
Related.