Strategic Planning

2009 › 2010

Kanaal Molenbeek

Masterplan voor de Kanaaloevers


Masterplan pour les rives du Canal


De studie beoogt de uitwerking van een strategisch oriëntatiedocument dat de stedenbouwkundige ontwikkeling van het kanaalgebied van Molenbeek moet omkaderen.

Dit gebied maakt momenteel een grondige stedenbouwkundige transformatie door. Het gebied wordt gekenmerkt door een hoge woondruk die gepaard gaat met een geleidelijke verdwijning van de industrie en aanleiding geeft tot een nieuw soort sociale druk. Wegens een gebrek aan totaalvisie op gewestelijk niveau, wou de gemeente Molenbeek kunnen beschikken over een ontwikkelingsvisie die de transformatie van de zone kan leiden. Deze conversie is noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de demografische groei die voor de 10 komende jaren wordt voorspeld.

De visie geeft een aantal richtingen aan die voornamelijk betrekking hebben op de volgende aspecten: de verbetering van de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige woningen; de ruimtelijke organisatie van de bevolkingstoename; de herorganisatie van de economische activiteit zodat deze op een positieve en niet-dwingende manier kan samengaan met andere stedelijke functies.

Binnen de perimeter werden verscheidene wijken geïdentificeerd die niet alleen verschillende ruimtelijke structuren en specifieke stedenbouwkundige uitdagingen vertonen maar ook een eigen ontwikkelingsdynamiek kennen.

De visie die door BUUR wordt voorgesteld is tweeledig. Het eerste luik omvat de strategische visie die per wijk de doelstellingen bepaalt die met betrekking tot verdichting en economische reconversie moeten worden behaald. Deze worden aan ruimtelijke richtlijnen gekoppeld. Het tweede luik biedt een transversale ruimtelijke visie voor het kanaal die de verbindingen en de articulaties tussen de verschillende wijken moet versterken.

Dankzij dit masterplan beschikt Molenbeek over een document dat op verschillende vlakken kan worden aangewend. Enerzijds stelt het de gemeente in staat om de toewijzing van de vergunningen dagdagelijks op te volgen zonder hierbij het lokale potentieel in het gedrang te brengen; anderzijds voedt het de reflectie over de toekomst van het Kanaalgebied.

 

PROJECTCODE: MKM
LOCATIE: Molenbeek
PERIODE: 2009 > 2010
OPDRACHTGEVER: Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Idea Consult
STATUS: opdracht volbracht

L’étude vise la réalisation d’un document d’orientation stratégique devant encadrer le développement urbain de la zone du canal de Molenbeek à Bruxelles (107ha).

Cette zone, en pleine transformation urbaine, connait une forte pression immobilière qui s’accompagne d’une disparition progressive de l’industrie et l’apparition d’une pression sociale nouvelle.  Face à l’absence de vision au niveau régional, la commune souhaitait rapidement disposer d’une vision de développement permettant d’accompagner la transformation de la zone, à la lumière des perspectives de croissance pour les 10 ans à venir.

Les orientations  de la vision ont pour objectif premier l’amélioration de la qualité de vie des logements actuels et futurs, l’organisation spatiale de la croissance, ainsi que la réorganisation de l’activité économique présente dans la zone, de façon à garantir une cohabitation positive et non contraignante avec les autres fonctions urbaines.

Au sein du périmètre, différents quartiers ont été identifiés présentant des structures spatiales différentes, des enjeux urbanistiques spécifiques mais surtout des dynamiques de développement propres.

La  vision  proposée par BUUR s’organise en 2 parties. Premièrement, une vision stratégique qui fixe par quartier les objectifs de densification et de reconversion économique à atteindre, couplés à des lignes directrices spatiales propres aux spécificités de chaque quartier.  Deuxièmement, une vision spatiale transversale qui définit l’ambition voulue pour le paysage du Canal et les éléments permettant de valoriser/renforcer les liens et articulation  entre les différents quartiers.

L’objectif du masterplan était de disposer d’un document capable, d’encadrer au jour le jour l’attribution des permis, sans hypothéquer le potentiel local, mais également, d’ouvrir la réflexion sur l’avenir du Canal et de relayer ses intentions (spatiales, programmatiques) à la Région.

 

CODE DU PROJET: MKM
LOCALISATION: Molenbeek-Saint-Jean
PERIODE: 2009 > 2010
MAÎTRE D’OUVRAGE: Commune de Molenbeek-Saint-Jean
ÉQUIPE: BUUR avec Idea Consult
STATUT: mission accomplie

5 images
Related.