Strategic Planning

2011 › 2012

Hoogbouwnota Brussel

Verkennende studie over de hoogbouwproblematiek in Brussel


Étude pour la localisation et l'integration de batiments de grande hauteur à Bruxelles


Pilot study on high-rise in Brussels


Met het oog op de verwachte demografische groei in Brussel, staat hoogbouw de laatste jaren opnieuw in de kijker. Ondanks die vernieuwde interesse, ontbreekt een ruimtelijk visie hieromtrent. BUUR werd aangesteld om een studie uit te voeren naar de lokalisatie en de integratie van hoogbouw in Brussel.

De studie wil een visie uitwerken waarbij hoogbouw niet enkel wordt gebruikt als een middel tot verdichting maar ook als een middel tot valorisatie en optimalisatie van ruimtelijke ordening. Op basis van het specifieke karakter van het Brusselse weefsel, werden er een aantal doelstellingen bepaald die betrekking hebben op de drie volgende domeinen: landschap, stedelijke morfologie en stedelijke programmatie. Het eerste domein gaat na op welke manier hoogbouw de leesbaarheid van de topografie kan versterken; het tweede domein bestudeert hoe hoogbouw de stedelijke structuur kan verduidelijken en bepaalde weefsels kan transformeren; het derde domein onderzoekt de wijze waarop hoogbouw kan worden gebruikt om collectieve en symbolische functies van elkaar te onderscheiden.

Op basis van deze doelstellingen bepaalt de studie eerst en vooral de basiscriteria voor lokalisatie en integratie waaraan ieder hoogbouwproject in Brussel moet voldoen, afhankelijk van zijn landschappelijke en programmatorische context en de bestaande weefsels. Vervolgens wordt op grond van deze criteria een visie voor de Brusselse skyline geformuleerd. Uit de analyse van deze skyline komen twee soorten hoogbouw naar voren.

Deze studie stelt zich tot doel om het specifieke aspect van elk type te versterken. Enerzijds wil ze de gebieden aanduiden die potentieel in aanmerking komen voor de inplanting van hoogbouw met regionale dimensie. De lokalisatie hiervan beantwoordt aan een structurerende ruimtelijke visie, die onder meer door de panorama’s en de hoofdstedelijke perspectieven wordt bepaald. Anderzijds wil ze de ontwikkeling van de hoogbouwprojecten met lokale dimensie omkaderen (niet lokaliseren) door een kwaliteitsmatrix op te stellen waarmee de relevantie van de lokalisatie en de integratie van dit soort projecten kan worden geëvalueerd. Deze matrix is bestemd voor zowel de overheid als de projectuitvoerders.

Ten slotte beschrijft de studie hoe de intenties van de nota een juridische invulling kunnen krijgen binnen de context van het GPDO, de GSV en het BWRO.

 

PROJECTCODE: BHN
LOCATIE: Brussel
PERIODE: 2011 > 2012
OPDRACHTGEVER: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

Avec  l’essor démographique attendu à Bruxelles, la thématique des bâtiments élevés connaît ces dernières années un retour en grâce.  Cependant, aucune  vision spatialisée sur l’opportunité de bâtiments élevés n’existe pour Bruxelles.  BUUR a donc été désigné pour réaliser une étude visant la localisation et l’intégration des bâtiments de grande hauteur à Bruxelles.

L’étude a pour ambition de définir une vision avec l’optique d’utiliser les bâtiments élevés comme outil de valorisation et d’optimalisation du territoire, et pas uniquement de densification.  Sur base des spécificités du tissu bruxellois plusieurs ambitions sont fixées: L’ambition liée au paysage à savoir comment la tour peut elle contribuer à renforcer la lisibilité de la topographie ? Ambitions liées à la morphologie urbaine à savoir comment la tour peut clarifier la structure urbaine et transformer certains tissus ? Ambitions liées à la programmation urbaine à savoir comment utiliser la tour pour distinguer des fonctions collectives et symboliques ?

Sur base de ces ambitions, l’étude définit premièrement les critères de base de localisation et d’intégration pour tout projet de bâtiment élevé à Bruxelles en fonction du contexte paysager, programmatique et des tissus existants. Sur base de ces critères, une vision pour la construction du skyline Bruxellois est formulée. L’analyse du skyline révèle la présence de 2 types de tour .

L’objectif de l’étude est de renforcer la spécificité de chaque type.   Dès lors, la vision se décline en 2 approches.   D’une part, révéler les sites potentiels pour l’implantation des futurs bâtiments élevés d’ampleur régionale.  Leur localisation répond à une vision spatiale structurante pour la ville, en fonction entre autre des panoramas et grandes perspectives métropolitaines.  D’autre part, d’encadrer (sans localiser) le développement des projets de bâtiments élevés d’ampleur locale par la définition d’une matrice de qualité permettant d’évaluer la pertinence de la localisation et de l’intégration de ce type de projets.  Cette matrice est destinée autant à l’administration qu’aux auteurs de projets.

Enfin, l’étude détaille ensuite les possibles traductions juridiques des intentions de la note au sein du PRDD, du RRU et du Cobat.

 

CODE DU PROJET: BHN
LOCALISATION: Bruxelles
PERIODE: 2011 > 2012
MAÎTRE D’OUVRAGE: Région Bruxelles-Capitale
ÉQUIPE: BUUR
STATUT: mission accomplie

In view of the expected population growth in the Brussels region, high-rise buildings have once again gained in importance. But despite this renewed popularity, there is no spatial vision whatsoever with regard to it. BUUR has been assigned to carry out a study analyzing the locations and the integration of high-rise buildings in Brussels.

The assessment aims the elaboration of a vision in which multi-storey blocks are not only used as a densification tool but also as a valuation and optimization tool of town planning. A certain number of objectives have been defined on the basis of the specific features of the Brussels’ urban fabric. They concern the three following domains: landscape, urban morphology and urban programming. The first domain analyzes how high-rise buildings are able to enhance the readability of the topography; the second domain analyzes how the high-rise buildings are able to clarify the urban structure and transform certain fabrics; the third domain considers how high-rise buildings can be used to distinguish collective from symbolic functions.

On the basis of these objectives, the study will first of all determine the basic localisation and integration criteria that every high-rise building project in Brussels has to meet, according to the landscape and program context and the existing fabrics. Next, these criteria will be used to elaborate a vision for the Brussels’ skyline. The analysis of this skyline has pointed out two types of high-rise buildings.
The assessment wants to emphasize the specific aspects of each building type. On the one hand, it indicates the areas that could potentially be taken into consideration for the construction of high-rise buildings with regional dimension; their localization meets a structuring spatial vision, which is partly determined by the views and metropolitan perspectives. On the other hand, it wants to add a local dimension to the development of high-rise building projects (but without localizing them) by elaborating a quality matrix allowing to evaluate the localization and integration relevance of this kind of projects. This matrix can be used by both the authorities and the project managers.

Finally, the study describes how the intentions of the note can be legally translated within the context of The Regional Plan of Sustainable Development, the Regional Urban Regulations and the Brussels’ Code for Town Planning.

 

PROJECT CODE: BHN
LOCATION: Brussels
PERIOD: 2011 > 2012
CLIENT: Brussels Capital Region
TEAM: BUUR
STATUS: mission accomplished

3 images
Related.