Urban Design

2010 › 2013

Het Leeg-Rietbeemden Brasschaat

Masterplan voor een sociaal woonproject


Réalisation du masterplan


Het Leeg-Rietbeemden is een woonuitbreidingsgebied voor sociale woningbouw te Brasschaat. Reeds in de jaren 70 werd deze bestemming vastgelegd in een BPA. Een eerste gedeelte van de sociale woonwijk werd destijds gebouwd. Het project werd echter als problematisch beschouwd omwille van de hoge dichtheid en de ontsluitingsproblematiek, zodat een volgende fase werd afgeblazen.

Sinds het grond- en pandenbeleid van de Vlaamse overheid is er een nieuwe dynamiek op gang gekomen met betrekking tot sociale woningbouw: de gemeentes moeten een bepaald percentage realiseren op eigen grondgebied. Op het leeg-Rietbeemden werden daarom een aantal gronden verworven door de sociale woonmaatschappij De Voorkempen.

Alvorens tot de bouw van nieuwe woningen over te gaan besliste de gemeente Brasschaat om een kwalitatief masterplan te laten opmaken op aansturen van de VMSW. Een beperkte offerte procedure werd uitgeschreven en BUUR werd geselecteerd.

Het masterplan tracht een hedendaags antwoord te bieden op de sleutelkwesties in het gebied: mobiliteit, waterproblematiek en diversiteit aan woontypologieën.

De site wordt gekenmerkt door een open landschap. Deze open kamer met de Laarse beek vormt de ‘groene’ drager voor de ontwikkelingen. Door de bestaande woonwijk en de uitbreiding in sterke mate op het landschap te betrekken wordt de identiteit van de wijk opnieuw gedefinieerd en ontstaat er een sterke verweving tussen landschap en bebouwde ruimte.

Anderzijds wordt de site, die overstromingsgevoelig is, waar mogelijk gevrijwaard van bebouwing en verharding om voldoende buffer voor potentiële overstromingen over te houden. De nieuwe ontwikkelingen worden ingeplant langsheen bestaande infrastructuren en de terreininname wordt tot een minimum beperkt. Zo ontstaat een kwalitatieve woonwijk die de openheid en ruimtelijke kwaliteit van het landschap respecteert.

 

PROJECTCODE: BLR
LOCATIE: Brasschaat
PERIODE: 2010 >>
OPDRACHTGEVER: VMSW
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

Le site ‘Leeg–Rietbeemden’ est une zone d’extension d’habitat affectée à la construction de logements sociaux, située à Brasschaat.

Cette affectation a été prévue dans un PPA qui remonte aux années 70. Une première partie du quartier de logements sociaux a d’ailleurs été construite à cette époque. Or, le projet a été considéré comme problématique à cause de la densité élevée et des problèmes de désenclavement. Pour toutes ces raisons, la phase suivante n’a jamais été réalisée.

Le ‘grond en pandenbeleid’ (décret de la Communauté flamande relatif à la politique foncière et la gestion des immeubles, adopté le 27/03/2009) a donné un nouvel élan au logement social. Conformément à ce décret, les communes doivent affecter un certain pourcentage de leur territoire au logement social. C’est dans cet objectif que la société de logements ‘De Voorkempen’ a acquis un certain nombre de terrains sur le site ‘Leeg-Rietbeemden’.

Sur les conseils de la VMSW (Société flamande de logements), la commune de Brasschaat a décidé de faire réaliser un schéma directeur qualitatif avant d’entamer la construction effective des nouveaux logements. Une procédure d’appel d’offres restreinte a été organisée à l’issue de laquelle BUUR a été sélectionné.

Le schéma directeur veut donner une réponse actuelle aux questions clés de la zone: mobilité, gestion d’eau et diversité des types d’habitat.

Le site est caractérisé par un paysage ouvert. Avec le ruisseau ‘Laarse beek’, celui-ci constitue la charpente ‘verte’ des développements. En mettant l’extension et le quartier résidentiel existant à contribution du paysage, l’identité du quartier sera redéfinie et le maillage entre le paysage et le bâti sera considérablement renforcé.

Etant donné la sensibilité du site aux inondations, les constructions et l’empierrement y seront interdits autant que possible afin de conserver une zone tampon suffisamment grande pour pallier au risque potentiel d’inondations. Les nouveaux développements seront implantés le long des infrastructures existantes et l’emprise au sol sera limitée au minimum.

 

CODE DU PROJET: BLR
LOCALISATION: Brasschaat
PERIODE: 2010 >>
MAÎTRE D’OUVRAGE: VMSW
ÉQUIPE: BUUR
STATUT: en phase d’élaboration

2 images
Related.