Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2011 › 2012

Gazometer Molenbeek

Opmaak van het BPA Gazometer voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek


Réalisation du PPAS Gazometre pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean


Het gebied neemt een strategische plaats in binnen de gemeente Molenbeek. Het ligt in de onmiddellijke omgeving van het metrostation Ossegem, op het scharniergebied tussen het oude en het nieuwe Molenbeek met elk zeer verschillende stedelijke en sociale profielen. De perimeter wordt gekenmerkt door verschillende niet-bebouwde percelen. De ontwikkeling van de site wordt echter in gevaar gebracht door de uitvoering van verschillende projecten waarvoor geen enkele samenhangende visie werd geformuleerd. Het is voor deze reden dat de gemeente Molenbeek BUUR gevraagd heeft om een GBP uit te werken zodat een kwaliteitsvol totaalproject voor de wijk kan worden uitgewerkt. De site bevindt zich in een wijkonderdeel waar verschillende onafgewerkt stadsdelen samenkomen. Hij beschikt momenteel over verscheidene open, groene ruimtes die echter weinig gevaloriseerd zijn en een residueel karakter vertonen. Deze groene ruimtes zijn nochtans vanuit meerdere opzichten interessant.

Het project richt zijn aandacht in de eerste plaats op de bestaande groenrurimtes: door de leesbaarheid en de toegankelijk ervan te verbeteren en hun ecologische, functionele, sociale en erfgoedkwaliteiten te versterken, wil het project deze ruimtes een structurerende rol toekennen die de motor vormt van de ontwikkelingen binnen de wijk. Het project stelt de aanleg voor van drie ‘groene pleinen’. Deze drie gebieden worden beschouwd als de elementen van een stadspark met een lokale dimensie. Ieder plein wordt bovendien opgebouwd ronde een specifiek thema: het moestuinplein, het scholenplein (omzoomd door schoolgebouwen) en het Gasmeterplein. De drie pleinen worden met elkaar verbonden via openbare tussenruimtes die de wijk een grotere doorlaatbaarheid bezorgen. De boorden van deze nieuwe (semi-) openbare ruimtes bepalen bovendien nieuw aan te leggen of te verdichten bouwlijnen. Deze aanpak biedt zowel de nodige flexibiliteit in de tijd (verschillende ontwikkelingsfases) als in de ruimte (verschillende verdichtingen van de boorden). Dit projectontwerp dat een sterke collectieve ambitie uitdraagt (het 3 pleinenpark), heeft alle kansen om uit te groeien tot een project waarin de bewoners een actieve rol zullen spelen.

 

PROJECTCODE: GAZ
LOCATIE: Sint-Jans-Molenbeek
PERIODE: 2011 > 2012
OPDRACHTGEVER: Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Olivier Chenu
STATUS: in ontwerpfase

Le site occupe une position stratégique au sein de la commune de Molenbeek à proximité de la station de metro Osseghem, et à l’articulation entre l’ancien et le nouveau Molenbeek, présentant des structures urbaines mais également des profils sociaux très différents.  Le périmètre est caractérisé par la présence de nombreuses parcelles non bâties, ce qui en fait un site clé pour le développement de logements et d’équipements, au regard des enjeux de croissance démographique de la commune. Le développement du site est cependant menacé par la réalisation de projets divers pour lesquels aucune vision d’ensemble n’est formulée. C’est pourquoi la Commune de Molenbeek a confié à BUUR la réalisation d’un PPAS, de façon à développer un projet d’ensemble qualitatif pour le quartier.    Le site constitue un morceau de quartier à la rencontre de différentes trames urbaines inachevées. Il dispose actuellement de nombreux espaces ouverts et verdurisés peu valorisés et au caractère résiduel. Ces espaces verts sont pourtant intéressants à plus d’un titre, on y trouve des potagers spontanés,  plusieurs arbres remarquables, et des vestiges patrimoniaux (ancienne cheminée, Gazomètre..).

Le projet prend le parti de se (con)centrer sur les espaces verts existants : en améliorant leur lisibilité et leur accessibilité, ainsi qu’en renforçant leurs qualités propres – écologique, patrimoniale, fonctionnelle et sociale -, le projet souhaite leur conférer  un rôle structurant et moteur dans le développement du quartier. Le projet propose la création de trois ‘plaines vertes’. Ces 3 plaines sont envisagées comme les éléments d’un parc urbain à vocation locale. Ces plaines sont déclinées sous des thématiques propres :  La plaine des potagers, la plaine des écoles (bordée d’écoles), la plaine du Gazomètre. Ces trois plaines vertes sont articulées entre elles par des espaces publics intermédiaires offrant une plus grande perméabilité au quartier. Enfin, les bords de ces nouveaux espaces (semi)-publics définissent de nouveaux fronts à bâtir/à densifier.  Cette approche offre une flexibilité autant dans le temps (différents phasages de développement sont possibles) que dans l’espace (différentes densifications des bords sont possibles). D’autre part, ce projet imagé et chargé d’ambition collective (le parc des 3 plaines) peut devenir un projet dans lequel les habitants peuvent s’impliquer activement.

 

CODE DU PROJET: GAZ
LOCALISATION: Molenbeek-Saint-Jean
PERIODE: 2011 > 2012
MAÎTRE D’OUVRAGE: Commune de Molenbeek-Saint-Jean
ÉQUIPE: BUUR avec Olivier Chenu
STATUT: en phase d’élaboration

2 images
Related.