Public Space

2014 »

Centrum Floreffe

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en heraanleg publieke ruimte voor het centrum


Masterplan et charte de qualité ainsi que réaménagement des principaux espaces publics du centre


De gemeente Floreffe wil een visie ontwikkelen voor de landschappelijke herwaardering van haar centrum via een heraanleg van de publieke ruimte en de creatie van een leidraad voor de architectuur. Na een wedstrijd werd het team BUUR i.s.m. Greisch en Sant & co als winnaar aangeduid voor deze opdracht, die nu verder verfijnd wordt vooraleer met de uitvoering wordt begonnen. Voor de wedstrijd maakten we een landschappelijk masterplan voor het hele dorpscentrum (visie op het landschap, verkeersorganisatie voor verschillende vervoersmodi, beeldkwaliteitsplan) en een ontwerp voor de herinrichting van de hoofdstraat en de drie dorpspleinen.

Het centrum van Floreffe is gekenmerkt door één belangrijke doorgangsweg die de abdij verbindt met het station. Die weg wordt op dit moment volledig gedomineerd wordt door rijdende en geparkeerde auto’s. BUUR stelt voor om het centrum van Floreffe een nieuwe kwaliteit te geven door in te zetten op de mogelijke complementariteit tussen deze hoofdstraat en twee ‘vergeten’ structuren in Floreffe: de rivier de Samber en de gewestweg N90. De gewestweg helpt daarbij om de hoofdstraat te ontlasten van verkeer en parkeerruimte, de Samber kan de spil vormen van een nieuw landschapspark met collectieve en recreatieve functies. Door regelmatig dwarsverbindingen toe te voegen worden deze structuren voor bezoekers en voetgangers ontsloten. Doorzichten maken ze ook vanop afstand zichtbaar en beleefbaar. Zo wordt de oorspronkelijke structuur van Floreffe opnieuw voelbaar en kan via een specifieke inrichting en gebruik van elke deelstructuur ook de ruimtelijke en functionele kwaliteit van landschap, verkeer en centrum worden versterkt. De heraanleg van het centrum wordt zo een onderdeel van een brede visie op het volledige dorpslandschap.

Een andere belangrijke strategie is het opnieuw herstellen van de historische link tussen het centrum van Floreffe en de monumentale abdij, zodat de wat verwaarloosde dorpskern niet langer in de schaduw staat van haar abdij maar juist een gelijkwaardige dialoog aangaat met haar geschiedenis. Het ontwerpvoorstel voor de heraanleg van de publieke ruimte draagt daartoe bij, door een coherente loper aan te leggen doorheen het hart van Floreffe, als een uitbreiding van de abdijsite. Daarbij wordt gebruik gemaakt van typische historische materialen zoals baksteen en natuursteen, zodat een nieuwe identiteit gecreëerd wordt die verleden en toekomst verbindt. De voetgangersverbindingen tussen centrum, abdij en Samber worden verbeterd en de verblijfskwaliteit centraal gesteld in plaats van de autodominantie vandaag. De principes van shared space staan daarbij centraal, zodat de voetganger zijn rechtmatige plek in het centrum terugkrijgt.

 

PROJECTCODE: CFL
LOCATIE: Floreffe
PERIODE: 2014 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Floreffe
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Sant en co – Greisch
STATUS: in ontwerpfase

La Commune de Floreffe souhaite disposer d’un document d’orientation pour la valorisation paysagère de son centre-ville, en termes d’espaces publics et d’architecture. Pour cela, elle a désigné l’équipe de BUUR associée au bureau technique Greisch avec le bureau Sant en Co (NL) en soustraitance. La mission consiste en la réalisation d’un masterplan paysager pour l’ensemble du centre-ville, (intentions paysagères, les itinéraires pour les différents modes de déplacement, une charte de qualité) ainsi que le réaménagement complet de la traversée du centre et des 3 places de Floreffe.

Le Centre de Floreffe est caractérisé à première vue par une longue rue corridor s’étendant le l’Abbaye à la gare, dévolue actuellement uniquement à la voiture et son stationnement. Le projet propose, d’une part, d’axer la valorisation du Centre de Floreffe sur la complémentarité potentielle entre cette rue centrale et 2 autres structures oubliées de Floreffe : la voie express N90 surdimensionnée devient un élément de distribution du centre qui permet de limiter les circulations dans la rue centrale, les espaces non bâtis de la Sambre sont transformés en un grand parc paysager, pouvant accueillir des parkings paysagers où se mêlent fonctions collectives, récréatives. Des connexions piétonnes transversales entre ces structures ainsi que des fenêtres visuelles sont alors proposées, de façon à rendre effective la complémentarité. D’autre part, le projet propose de renforcer les liens entre le Centre de Floreffe et son Abbaye afin de ne plus être dans son ombre mais de profiter de son rayonnement. Le projet prévoit un réaménagement de l’espace public qui déploie un “tapis” cohérent dans le cœur de Floreffe, qui constitue une sorte d’extension du sol de l’Abbaye en brique et pierre. Il valorise et multiplie également les relations piétonnes entre le Centre, le Domaine de l’Abbaye et la Sambre par la création d’un réseau de promenades permettant à Floreffe Centre de devenir un domaine de visite et d’exploration en soi…

Les espaces publics sont traités autant que possible en espaces partagés de façon à rendre au piéton toute sa place dans le Centre.

 

CODE DU PROJET: CFL
LOCALISATION: Floreffe
PERIODE: 2014 >>
MAÎTRE D’OUVRAGE: Commune de Floreffe
ÉQUIPE: BUUR avec Sant en co – Greisch
STATUT: en phase d’élaboration

4 images
Related.