Public Space

2015 »

Abdij van Vlierbeek Leuven

Opmaak bestemmingsonderzoek voor de abdij van Vlierbeek te Leuven


Het studieteam Studio Roma – BUUR – Ars Horti startte in het najaar van 2015 de studie op voor de “opmaak bestemmingsonderzoek (master plan) voor de Abdij van Vlierbeek te Leuven” in opdracht van de stad Leuven.

Naast de diverse diensten van de stad werden de kerkfabriek (als eigenaar van de meeste abdijgebouwen en belangrijke partner in het ontwerpproces) en een aantal betrokken organisaties uitgenodigd voor overleg. Tijdens meerdere gesprekken en andere vormen van participatie werden de bewoners en gebruikers van de site nauwer bij de besprekingen en de totstandkoming van dit project betrokken.

Het studiegebied valt samen met een beschermde stadsgezicht. Op basis van een ruimtelijke, historische en functionele analyse wenste de stad een geïntegreerde visie te laten uitwerken voor de toekomstige bestemmingen van de abdijgebouwen, de historische tuinen en vijvers van het domein met respect voor de draagkracht, de geest en integriteit van de monastieke site en het omliggende cultuurlandschap. In de loop van het studieproces werd de inhoud van de studie verder verfijnd en verduidelijkt. De studie heeft niet meteen tot doel om voor elk gebouw een concrete invulling te bieden naar de toekomst toe. Veeleer is het doel een globale visie neer te schrijven die als toetssteen kan gebruikt worden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen en die de basis vormt voor een nog op te maken beheersplan voor de site. Op basis van dit bestemmingsonderzoek en het beheersplan kunnen dan verschillende deelprojecten opgestart worden die de toekomst van het abdijcomplex de volgende decennia verder kunnen (be)geleiden.

Dergelijke toekomstvisie zal vanzelfsprekend niet in een fase gerealiseerd kunnen worden, maar kan als kader fungeren voor een periode van ca 20 tot 30 jaar. O.a. omwille van verschillende maatschappelijke, lokale en wettelijke veranderingen mag verwacht worden dat een herziening tegen die tijd wenselijk zal zijn.

 

PROJECTCODE: LAV
LOCATIE: Leuven
PERIODE: 2015
OPDRACHTGEVER: Stad Leuven
PROJECTTEAM: BUUR ism Studio Roma & Ars Horti
STATUS: Opdracht lopende

3 images
Related.