Program 3:

Sustainable mobility

Fr

En

6 images

Duurzame mobiliteit

Mobilité durable

Sustainable mobility

Zich verplaatsen is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en economische activiteiten te ontplooien. Onze ruimtelijke (wan)orde zorgt er echter mee voor dat die verplaatsingsdrang geleid heeft tot een sterke afhankelijkheid van de auto, met veel nadelige effecten zoals verkeersoverlast, congestie, emissies, onveiligheid en vervoersarmoede. We hebben nood aan hoogwaardige en duurzame verplaatsingsmogelijkheden, die onze mobiliteit kunnen verzekeren maar de nadelige impact minimaliseren.

BUUR zoekt de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk op verschillende niveaus. Een betere ruimtelijke organisatie zorgt voor een vermindering van de verplaatsingsbehoefte en een betere bundeling van vervoersstromen. De recepten hiervoor zijn kernversterking en -verdichting, functievermenging en nabijheid. Dit creëert dan weer mogelijkheden voor een betere verkeersinfrastructuur, met een meer performant hoogwaardig openbaar vervoer, kwalitatieve fietsnetwerken,… Op het lokale niveau zorgt een verkeersluwe inrichting van de publieke ruimte voor meer verblijfskwaliteit en leefbaarheid.

La participation à la vie sociale et le développement des activités économiques passe par la mobilité. Mais notre espace a été aménagé de telle sorte que cette nécessité à se déplacer a entraîné une forte dépendance à la voiture, avec tous les effets négatifs qui en découlent tels que la congestion, les émissions de CO2, l’insécurité routière et des formes de pauvreté induites par le manque d’accès aux moyens de transport. Nous avons besoin de moyens de transports qualitatifs et durables, capable d’assurer nos besoins en matière de mobilité tout en minimisant ses effets négatifs.

BUUR cherche à plusieurs niveaux des solutions aux problèmes de mobilité. Une meilleure organisation spatiale doit résulter dans une diminution de la demande en déplacements et une meilleure concentration des flux de circulation. Pour arriver à ce résultat, les ingrédients sont connus : renforcement et densification des noyaux, mixité fonctionnelle et proximité. Une telle approche peut créer des opportunités permettant une meilleure infrastructure routière, des transports en commun plus performants, des réseaux cyclistes qualitatifs… Au niveau local, un aménagement visant une diminution du trafic au sein de l’espace public augmentera la qualité de séjour et la qualité de vie.

It is impossible to participate in the social life and develop economic activities without access to mobility. But the way we have organized our environment has induced a strong dependence on the use of cars, resulting in negative effects such as congestion, CO2 emissions, road unsafety, poverty issues due to the lack of access to transportation. We need qualitative and sustainable transportation systems capable of ensuring our mobility but without its negative effects.

BUUR tries to find solutions to all these mobility issues at different levels. A better spatial organization allows to reduce the need for transportation and to obtain a better concentration of the transportation flows. This objective can be achieved through the reinforcement and densification of the central areas, functional mix and proximity. These elements will lead to better transportation infrastructure, a more efficient public transport system, qualitative cycling networks… At local level, a traffic low design of the public space will increase the residential quality and the quality of life.

Mobiliteits netwerken als hefboom voor ruimtelijke ordening

Réseaux de mobilité comme levier pour l'aménagement du territoire

Mobility networks as lever for spatial planning

BUUR verkende reeds een scala aan strategieën die bijdragen tot een duurzame mobiliteit. Locatiebeleid is voor ons dé succesfactor voor een duurzame mobiliteit. Dit principe passen we dan ook systematisch toe in onze projecten. Binnen strategische projecten zoals Regionet Leuven en LaboXX Antwerpen hebben we bovendien getoond hoe een duurzaam mobiliteitsaanbod als hefboom werkt voor een sturende ruimtelijke ordening.

En préparation

BUUR already explored a range of strategies that contribute to sustainable mobility. Location policy is for us the main success factor for sustainable mobility. We apply this principle systematically in our projects. Within strategic projects such as Regionet Leuven and LaboXX Antwerp we have shown how a sustainable mobility offer works as a lever for a steering spatial planning.

5 images
5 images

Veilige en leefbare verkeers infrastructuur

Infrastructures de transport sûres et viables

Safe and livable traffic infrastructure

In diverse stads- en dorpscentra zorgen we voor de inrichting van verkeersluwe publieke ruimte. We werken permanent aan ontwerpstrategieën om verkeersinfrastructuur efficiënter, veiliger, leesbaarder en beter integreerbaar te maken. In het bijzonder werken we mee aan de uitbouw van hoogwaardige netwerken voor fiets en openbaar vervoer, o.a. de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel en tramlijnen in Antwerpen, Gent, Brussel en aan de kust.

En préparation

In several town and village centers, we design a traffic-calmed public space. We constantly develop design strategies to make transport infrastructure more efficient, safer, more readable and better integrated. In particular, we contribute to the development of advanced networks for cycling and public transport, like the HST bike highway between Leuven and Brussels and tram lines in Antwerp, Ghent, Brussels and at the coast.

Analysekader duurzame mobiliteit in steden

Cadre d'analyse de la mobilité urbaine durable

Assessment method for sustainable mobility in cities

In opdracht van de VMM en in samenwerking met ShiftN maakte BUUR een analysekader op om te onderzoeken hoe groot het transitiepotentieel voor duurzame mobiliteit is in Vlaamse steden. De analysetool evalueert het mobiliteitssysteem, de duurzaamheid ervan en de aanwezige elementen die een transitie kunnen bewerkstelligen. Het eindrapport van de studie kan worden geraadpleegd op de website van de VMM.

En préparation

Commissioned by the VMM and in cooperation with ShiftN, BUUR developed an assessment method to investigate how big the transition potential is for sustainable mobility in Flemish cities. The tool assesses the mobility system, its sustainability and the elements that can bring about a transition.

3 images
6 images

Tracéstudies en Tram Track Tracer

Etudes d'itinéraire et tracé de voies de tram

Tram Track Tracer

BUUR voerde tracéstudies uit voor nieuwe tramlijnen in de kust (Neptunus) en rond Brussel (Brabantnet). Specifiek voor die laatste opdracht ontwikkelden we een GIS-tool om tramtracés systematisch te verkennen en te analyseren: de Tram Track Tracer. Daarnaast stelden we ook een multi-criteria evaluatiemethode op om de tracé-alternatieven af te wegen volgens hun interne (direct en indirect potentieel, snelheid, kostprijs) en externe (impact op mens en natuur/landschap, inpasbaarheid, structurerend vermogen) kwaliteiten. Ruim 1.000 kilometer mogelijke tramtracés en 400 mogelijke haltes werden op die manier onderzocht.

Via ontwerpend onderzoek werd de ruimtelijke inpasbaarheid van de meest beloftevolle tracés verder onderzocht, wat voor de strategische knopen tot een richtinggevend en wervend conceptvoorstel leidde. BUUR begeleidde De Lijn ook bij het intensieve overlegproces rond het Brabantnet, met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te verwerven.

En préparation

BUUR did studies for new tram lines at the Belgian coast (Neptunus) and around Brussels (Brabantnet). For Brabantnet we developed a GIS tool to systematically explore and analyze tram trajectories: Tram Track Tracer. We also established a multi-criteria evaluation method to assess the route alternatives according to their internal (direct and indirect potential, speed, cost) and external (impact on human and nature / landscape, feasibility, structuring capacity) qualities. More than 1,000 kilometers of possible tram trajectories and 400 possible stops were examined in this way.

Stationsknopen als locatie voor gemengde ontwikkeling

Gares comme lieu de développement mixte

Station areas as nodes for urban development

BUUR is auteur van diverse stationsprojecten die van stations echte knooppunten van het stedelijk leven maken, met een gemengd aanbod aan voorzieningen, een multimodale bereikbaarheid en kwalitatieve publieke ruimte. We deden dit in grote steden zoals Gent en Leuven, maar ook in masterplannen voor o.a. Lier, Denderleeuw, Geraardsbergen en Roeselare.

En préparation

BUUR is author of several station projects that create real hubs of urban life, with a mixed range of amenities, multimodal accessibility and qualitative public space. We did this in big cities like Ghent and Leuven, as well as in master plans for Roeselare, Lier, Denderleeuw, Geraardsbergen and Diest.

8 images
Related programs.

Program 3

Sustainable mobility