Program 1:

Strong centres

Fr

En

6 images

Sterke kernen

Des noyaux forts

Strong centres

Stads- en dorpskernen staan onder druk van de periferisering. Toch geloven we rotsvast in deze kernen als preferentiële leefomgeving. Ze bieden ruimte aan essentiële kwaliteiten zoals voorzieningenclusters, ontmoetingsplekken, socio-culturele netwerken en tewerkstelling. In het programma ‘sterke kernen’ ontwikkelt BUUR strategieën om van stadscentra en dorpskernen toekomstgerichte en attractieve plekken te maken.

De 21e eeuw is begonnen met een opmerkelijke revival van de centrumsteden in Vlaanderen. BUUR werkte hieraan mee vanop de eerste rij, met masterplannen voor stadsvernieuwingsprojecten in voormalige industriesites en stationsomgevingen. De uitdaging ligt echter ook in de talloze kleine steden, gemeentes en dorpskernen die Vlaanderen rijk is. Hun landschappelijk karakter staat onder druk, ze zijn zelden multimodaal bereikbaar en handelaars moeten vechten om te overleven. De kernen hebben nood aan verdichting op maat, een sterkere identiteit en meer beeldkwaliteit, een betere inrichting van de publieke ruimte met aandacht voor verkeersleefbaarheid en verblijfskwaliteit,…

La périphérisation exerce une pression très forte sur les noyaux urbains et villageois. Nous continuons cependant à considérer ceux-ci comme des cadres de vie à privilégier. En effet, ils permettent l’intégration d’éléments essentiels à l’organisation de notre société, tels que les équipements d’intérêt public, les points de rencontre, les réseaux socio-culturels et les pôles d’emploi. BUUR développe des stratégies et des projets en vue de transformer ces centralités en des lieux attrayants et orientés vers le futur.

En Flandre, le début du XXIe Siècle a été marqué par le renouveau des villes-centres. BUUR a joué un rôle essentiel dans ce processus, en réalisant des plans directeurs pour des projets de renouvellement urbain visant la requalification d’anciens sites industriels ou la revitalisation des abords immédiats des gares. Mais les petites villes de province, les communes et les noyaux villageois constituent autant de défis. En effet, leur accessibilité multimodale est souvent très restreinte, leurs commerçants doivent lutter pour assurer leur survie financière et leur caractère paysager subit une forte pression. Les noyaux nécessitent une densification à leur échelle, une identité très forte et un aménagement attrayant de l’espace public, axé sur la qualité de séjour et la préservation de la qualité de vie en termes de mobilité et de circulation.

The process of peripherization has put heavy pressure on inner cities and village centers. However, we continue to consider them as preferred living environments. They allow the integration of certain elements which are essential to the organization of our society such as equipment clusters, meeting places, sociocultural networks and employment poles. BUUR develops strategies and plans to turn these centralities into future oriented and attractive locations.

In the beginning of the 21st Century, Flanders has seen a remarkable revival of its main cities. BUUR played a major role in this process by establishing masterplans for urban renewal aiming the requalification of former industrial sites or station neighborhoods. But the stakes are also high for smaller cities and village centers, which are widely spread through Flanders. Their landscape character is under heavy pressure, they rarely fit into a multimodal transport strategy, and their shops have to struggle to survive. These central areas require a densification at their own scale, a strong identity, an attractive design of the public space with special focus on the residential quality and the quality of life in terms of traffic and mobility.

Stadsvernieuwing

Renouvellement urbain

City renewal

BUUR maakte masterplannen voor talrijke stadsvernieuwingsprojecten in Vlaamse centrumsteden en Brussel. Daarbij lag de focus vaak niet op het centrum, maar op onderbenutte randgebieden die een nieuwe elan zochten: havens, industriële sites,… Zo groeide de Vaartkom van Leuven inmiddels uit tot nieuw gemengd stadsdeel, voor de projecten Keerdok in Mechelen, Biestebroeck in Brussel en Blauwe Boulevard in Hasselt ambiëren we hetzelfde. In Groot-Sledderlo maken we van een verwaarloosde en geïsoleerde sociale woonwijk een duurzaam stadsdeel in het groen.

En préparation

BUUR made masterplans for numerous city renewal projects in the Flemish central cities and Brussels. The focus often wasn’t the city center, but the underused border areas looking for a new future: former harbors, industrial sites,… The Vaartkom in Leuven for example became a new mixed urban quarter and we aim for that as well in the harbor projects Keerdok in Mechelen, Biestebroeck in Brussels and Blauwe Boulevard in Hasselt. In Groot-Sledderlo we are turninga neglected and isolated social housing neighborhood into a sustainable and green quarter.

7 images
7 images

Kernversterking in kleine steden en dorpen

Renforcement des noyaux dans les petites villes et villages

Strong centres in towns and villages

Vlaanderen is een lappendeken met talloze kleine dorps- en stadskernen, elk met hun eigen karakter en kwaliteiten. Deze kernen lijden het meest onder de periferisering. In onze projecten voor dorpskernversterking richten we daarom steeds op beeldkwaliteit, publieke ruimte en groen, naast de aandacht voor verdichting op maat en het versterken van lokale kleinhandel en andere voorzieningen. In Wachtebeke, Floreffe, Jezus-Eik en Assenede lag de focus vooral op de publieke ruimte. Voor BoechoutDessel en Herk-De-Stad zochten we naar kwalitatieve verdichting. In Maldegem combineerden we beide ambities.

En préparation

Flanders is a patchwork of many small villages and town centers, each with their own character and abilities. These cores suffer the most from the suburbanization. In our projects that support strong cores we always focus on scenic quality, public space and green, in addition to the focus on a tailor-made densification and strengthening of local retail and other amenities. In Wachtebeke, Floreffe, Jezus-Eik and Assenede the focus was mainly on the public space. For Boechout, Dessel and Herk-de-Stad we were looking for high-quality densification. In Maldegem we combined both ambitions.

Toolkit Woonkernen

Toolkit pour les noyaux urbains

Toolkit Residential centres

Naar aanleiding van het project ‘Toolkit Woonkernen‘ (i.o.v. provincie Antwerpen) ontwikkelden we een systeembenadering die toelaat de complexiteit van de woonkern en de wisselwerking met zijn omgeving te analyseren. Dit vormde de basis voor een inventaris van mogelijke strategieën en instrumenten voor een kernversterkend beleid.

En préparation

Following the project ‘Toolkit Woonkernen’ (province of Antwerp) we developed a systematic approach that allows to analyze the complexity of the residential core and the interaction with its environment. This formed the base for an inventory of possible strategies and tools for a policy fostering strong cores.

3 images
6 images

Kernversterking door hoger bouwen

Renforcement du centre par le développement élevé

Strong centres through higher buildings

BUUR is de auteur van verschillende nota’s voor hoger bouwen, op niveau van centrumsteden zoals Gent, Brussel en Leuven, maar evengoed voor de stad Geel en binnenkort ook voor Geraardsbergen. Daarin zoeken we naar kwalitatieve verdichtingsstrategieën die de kritische massa van een stad verhogen met strategisch ingeplante gebouwen die ook de ruimtelijke structuur versterken.

 

En préparation

BUUR is the author of several visions for ‘higher building’, at the level of central cities such as Ghent, Brussels and Leuven, but also for the city of Geel and Geraardsbergen. In these high-rise visions we look for qualitative densification strategies that increase the critical mass of a city by strategically adding higher buildings that also strengthen the spatial structure.

Tienen stadskern-versterking

Renforcement du cœur urbain de Tirlemont

City centre Tienen

In Tienen werkten we een specifieke visie uit voor stadskernversterking, gebaseerd op slimme fasering en met veel aandacht voor de ontwikkelingsprocessen die de stad vormgeven. Daarvoor werken we aan tijdelijke interventies in de publieke ruimte maar begeleiden we ook de stad in overleg met bouwpromotoren, eigenaars en investeerders.

En préparation

In Tienen we worked on a specific vision for the strengthening of the city center, based on smart phasing and with respect for the dynamic development processes that shape the city. Therefore we are working on temporary interventions in the public space, but also guide the city in coproduction processes with property developers, owners and investors.

2 images
4 images

Smart PT en Dorpskernen

Smart TEC et Centres de villages

Smart PT and village cores

BUUR is onderdeel van een internationaal consortium dat onderzoek voert naar Smart PT en systemen voor vraagafhankelijk vervoer in landelijke regio’s. We werken er een case study uit voor het oostelijk Hageland, waar we een nieuw vervoersconcept voor deze vervoersarme regio ontwikkelen en met kleinschalige kernversterking trachten de dorpen nieuw leven in te blazen en het landschap er rond te vrijwaren van verdere bebouwing.

En préparation

BUUR is part of an international consortium that leads the research to Smart PT and systems for demand responsive transport in rural regions. In this research project we develop a case study for the eastern Hageland, to create a new transport concept for the transport-poor regions and focus on small core strengthening efforts to restore the social life in the villages and protect the surrounding landscape from further suburbanization.

Related programs.